Ota yhteyttä

Toiminimen verotus

Kevytyrittäjyys on kevyt tapa kokeilla yrittäjyyttä pienemmässä mittakaavassa. Jos sinua kuitenkin kiinnostaa toiminimi ja toiminimen verotus, lue lisää.

Toiminimen verotus on erittäin tärkeä yrittäjyyden osa-alue ymmärtää ja sisäistää. Perustamista ennen, sen aikana ja jälkeen on liuta asioita, joita tulee ottaa huomioon ja joihin tulee varautua aina toiminimen veroilmoituksesta arvonlisäveron maksuun saakka. Kun yrittäjällä on verotuksen asiat hallussa, on ne helpompi huomioida päivittäisessä tekemisessä. Mistä maksetaan veroja ja kuinka paljon ovat tärkeitä asioita ymmärtää, jotta toiminimen verotuksen maailmaan pääsee kunnolla sisälle.

Jos asioihin perehtymiseen ja selvittämiseen ei halua tuhlata liian paljoa aikaa, vaan keskittyä tekemään sitä mistä nauttii ja mistä ansionsa saa, on kevytyrittäjyys harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. OP Kevytyrittäjä palvelussa me hoidamme verotuksen asiat puolestasi kertomasi veroprosentin perusteella. Jos sinua kiinnostaa toiminimen verotukseen liittyvät asiat, olet oikeassa paikassa. Olemme koonneet tähän oppaaseen erinäisiä toiminimen verotukseen liittyviä seikkoja.

Yleisesti toiminimen verotuksesta

Toiminimen omaisuus eroaa henkilökohtaisesta omaisuudesta käytännössä vain kirjanpidollisesti. Toiminimen varat ovat samalla toiminimellä yrittäjän varoja. Toiminimellä yrittäessä ei yrittäjä saa varsinaista palkkaa, jota tavallisena palkansaajana yleensä saadaan. Toiminimelle toimiva yrittäjä voi nostaa sen sijaan yrityksestään suoraan rahaa tekemällä yksityisottoja.

Yksityisotot ovat siis käytännössä toiminimellä yrittävän palkka. Yksityisottoja voi tehdä niin usein, kuin toiminimen harjoittaja haluaa. Toiminimen yksityisotot eivät ole tilikaudelle merkittäviä kuluja. Yksityisottoja ei merkitä kirjanpitoon yhdenkertaisessa kirjanpidossa, eivätkä ne myös vaikuta verotettavaan yritystuloon. Tällaisista varoista ei nostohetkellä makseta veroja. Verot maksetaan koko yrityksen tuloksesta. Kuitenkin kahdenkertaisessa kirjanpidossa yksityisotot merkitään kirjanpitoon, taseen omaan pääomaan.

Yleisesti ottaen toiminimen verotus muodostuu kahdesta osasta: mahdollisesti tehdyn tuloksen pohjalta maksettavasta tuloverosta sekä arvonlisäverotuksesta. Toiminimen tuloveron suuruus määräytyy sen pohjalta, kuinka paljon yritystuloa saadaan. Lisäksi on syytä huomioida, että mahdolliset muut tulot vaikuttavat verotukseen.

Toiminimen ansiotulon verotus

Toiminimen verotus perustuu yrityksen jakamaan yritystuloon. Tilikauden yritystulo eli tulos tarkoittaa summaa mikä jää käteen sen jälkeen, kun tilikauden tuloista vähennetään tilikauden kulut sekä mahdollisten aikaisempien vuosien tappiot. Verotus tapahtuu yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja verotus tästä tulosta jakautuu ansio- ja pääomatuloihin. Toiminimen tulos on siis eri asia kuin toiminimen liikevaihto. Liikevaihto tarkoittaa toiminimen laskuttamien laskujen yhteissummaa, josta arvonlisävero on vähennettynä.

Yritystulon pääomaverojen osuus on oletettuna 20% edeltävän vuoden nettovarallisuudesta. Toiminimen nettovarallisuuden laskeminen tapahtuu vähentämällä yrityksen veronalaisista varoista vähentämiskelpoiset velat. Laskenta tehdään edellisen tilikauden tietojen pohjalta. Uuden, toiminimellä toimivan, yrittäjän kohdalla toiminimen nettovarallisuus määritellään päättyneen verovuoden nettovarallisuuden mukaan. Tärkeää on tässä yhteydessä huomioida, että yrittäjän yksityistalous varoineen ja velkoineen jää tässä laskennassa pois. Toisin sanoen yrittäjän verovapaita käyttötilejä tai lähdeverollisia tilejä ei lasketa mukaan. Nettovarallisuuteen lisätään toiminimen mahdollisesti maksamista palkoista 30% suuruinen osuus.

Vaihtoehtoisesti pääomatulon osuudeksi voidaan vaihtaa 10% tai 0%. Jos pääomatulon verotus tehdään 10% verokannalla saadaan ansitulolla verotettavan osuus vähentämällä verotettavasta tulosta pääomatulona verotettava määrä. Pääomatulojen verohyödyt toteutuvat suurissa tuloissa. Emme käsittele asiaa tässä oppaassa, mutta mainittakoon, että yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti pääomatuloverolle on 34%. Jos pääomatulon osuudeksi määrätään 0%, verotetaan koko tulo ansiotulona. Tämä vaihtoehto on usein kannattava, jos yrittäjän tulos on pieni ja muita tuloja ei tule. Progressiivisen verotuksen takia pienistä tuloista maksetaan vähän veroa, jolloin yrittäjälle jää enemmän rahaa käteen. Pääomatuloon verrattuna tämä on yrittäjälle suotuisampi vaihtoehto, sillä pääomatulolla on kiinteä 30% veroprosentti.

Toiminimen maksama vero on ennakkoveroa

Toiminimen ansiotulon verotus tapahtuu ennakkoverojen kautta. Ansiotulosta maksetaan veroa siis etukäteen tehdyn tuloarvion perusteella. Jos kyseessä on uusi yritys, niin toiminimellä yrittävä henkilö arvioi itse tulevan vuoden tuloksen. Tulevan vuoden tuloksen perusteella lasketaan ennakkoverojen suuruus. Tässä kohtaa on hyvä palata aiemmin tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja ottaa käyttöön tehdyt laskelmat. Näitä laskelmia on hyödynnetty myös toiminimen perustamisilmoituksessa.

Arvio maksettavan ennakkoveron määrästä saa helposti laskettua vero.fi sivuston verolaskurilla. Laskuriin tulee syöttää kaikki vuoden aikana saadut tulot. Verolaskuri laskee arvion veroprosentista sekä koko vuoden veroista. On syytä huomioida, että tämä tulos ei vastaa verokorttia, sillä verolaskurissa lasketaan kokonaisveron määrä.

Optimitilanteessa ennakkovero vastaa todellisuutta. Maksat ennakkoveroa sen verran kuin lopullinen veron määrä on. Jos veroja ei ole maksettu tarpeeksi, tulee yrittäjälle velvollisuus maksaa täydennysveroa. Jos täydennysveroa ei makseta tai se ei vastaa lopullista verojen määrää, syntyy maksuvelvollisuus korolliselle jäännösverolle. Jos ennakkoveroja on maksettu liikaa saa veronpalautusta.

Verohallinnolta saa postitse tilisiirto-ohjeet ennakkoverojen maksuun. Ennakkoveroja maksetaan tuloarvion pohjalta joko joka kuukausi, joka toinen tai joka kolmas kuukausi. Myöhässä maksetuista ennakkoverosta tulee maksaa viivekorkoa. Maksamattomat ennakkoverot menevät muistutuksen jälkeen ulosottoon. Arvion ennakkoveron määrästä saa helposti aiemmin viitatun vero.fi –sivuston verolaskurin avulla.

Verokortti vaihtoehtona

Palkkatuloja saava sivutoiminen yrittäjä voi vaihtoehtoisesti lisätä arvion vuoden toiminimen tulosta verokortilleen ja maksaa verot sitä kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että verohallinnolle ei makseta ennakkoveroa vaan verokortin veroprosentti nousee ja maksat suoraan palkkasi yhteydessä toiminimeesi liittyvät ennakkoverot. Tämän vaihtoehdon valitseminen voi tuoda kuitenkin haasteita, sillä tätä tapaa noudattamalla voi olla vaikeaa seurata paljon veroja on maksettu.

Toiminimi ja alv

Elinkeinotoimintaa harjoittavat toiminimiyrittäjät ovat alv-velvollisia. Jos olet tutustunut OP Kevytyrittäjä -sivustoomme, olet saattanut jo lukea, että toiminimen alv -maksuvelvollisuus liikevaihdon ylittäessä 10 000 euroa tililkauden aikana (toiminimi on pitkälti sama asia kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja). Kun liikevaihto on yli 10 000 euroa vuodessa, tulee toiminimi ilmoittaa arvonlisäverovelvollisen rekisteriin. Kuitenkin alv-velvollisuus voi poistua tai sen määrää voidaan huojentaa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Jos liikevaihto on alle 10 000 euroa ei alv-velvollisuutta synny. Tällaisessa tapauksessa ei arvonlisäveroa luonnollisesti peritä yrityksen laskutuksessa. Elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin halutessaan hakeutua verovelvolliseksi, vaikka hänen tilikauden liikevaihtonsa jää alle 10 000 euron.

Kun toiminimi perustetaan yrittäjän tulee siis pystyä arvioimaan tulonsa, jotta tiedetään syntyykö alv-velvollisuus. Jos arvio tehdään alakanttiin ja tuloa syntyykin arvioitua enemmän, maksetaan vero takautuvasti koko liikevaihdosta. Tähän on hyvä varautua ja jättää kassaan tarpeeksi ylimääräistä kaiken varalle. Voit lukea lisää aiheesta vero.fi -sivuston artikkelista.

Yritysten välisessä kaupassa arvonlisävero kuuluu maksaa, mutta se ei kasvata yrityksen liikevaihdon määrää. Arvonlisävero kirjataan kirjanpidossa omalle tilille tai vaihtoehtoisesti yhdenkertaisen kirjanpidon tilanteessa sille varatulle kohdalle.

Vuodesta 2017 alkaen on ollut mahdollista tilittää arvonlisävero maksuperusteisesti liikevaihdon ollessa 500 000 euroa. Aiemmin suoriteperusteen mukaan veroja saatettiin joutua maksamaan ennen kuin asiakasyritys on laskua maksanut.

Toiminimi ja alv-huojennus

Jos liikevaihto jää alle 30 000 euroon on toiminimellä toimiva yrittäjä oikeutettu alv-huojennukseen, niin kutsuttuun arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Laskukaava on: vero – ((liikevaihto – 10 000) x vero) / 20 000). Käymme tässä läpi alarajahuojennuksen esimerkkilaskun kautta:

Jos liikevaihto on 20 000 euroa, toiminimelle syntyy ALV-maksua 24 % ALV-prosentilla 4 800 euroa. ALV-huojennusta syntyy tässä tapauksessa: 4 800 – ((20 000 – 10 000) * 4 800) / 20 000 = 2 400 euroa.

Tilitettäväksi arvonlisänmääräksi tulee tässä tapauksessa 4 800 – 2 400 = 2 400 euroa.

Laskutapa on tärkeä sisäistää, sillä toiminimen yrittäjä on velvollinen laskemaan tämän itse. Alarajahuojennus on tuloverotuksessa verotettavaa tuloa. Alarajahuojennuksen määrän ilmoitus tehdään oma-aloitteisella verojen veroilmotuksella.

Toiminimen veroilmoitus

Toiminimellä toimivan yrittäjän tulee tehdä henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus, jonka lisäksi lomake 5. ”Elinkeinotoiminnan veroilmoitus liikkeen- ja ammatinharjoittaja” tulee täyttää joko verkossa tai paperikaavakkeen muodossa. Kaavake pitää sisällään toiminimen elinkeinotoimintaa koskevat tiedot: tuotot, menot ja matkakulut. Toiminimen veroilmoitus on tehtävä aina, jos toiminimi on rekisteröitynä Verohallinnon rekisteriin.

Tuotot

Aiheena tuotot toiminimen veroilmoituksessa pitää sisällään seuraavat asiat:

1. Liikevaihto & ammatinharjoittamisesta saadut tuotot

Tämän kohdan alle tulee kaikki suorat ammatinharjoittamisesta syntyneet tuotot, ilman arvonlisäveroa. Lisäksi mahdolliset myyntien oikaisuerät tulee kirjata mukaan.

2. Avustukset ja tuet

Saadut tuet esimerkiksi TEKESiltä ja muilta vastaavilta tulee merkata tämän kohdan alle, sekä kirjata mukaan myös mahdolliset arvonlisäveron alarajahuojennukset. Jos olet hakenut ja saanut starttirahaa tai muuta henkilökohtaista tukea, niitä ei merkitä tässä. Ilmoitat näistä henkilökohtaisella esitäytetyllä lomakkeella.

3. Muut tuotot

Muut tuotot tarkoittavat satunnaisia tuottoja, jotka eivät suoranaisesti liity liiketoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi vahingonkorvaukset.

4. Osingot ja osuuspääoman korot

Osingot kohta täytetään, jos yrityksesi on saanut osinkoja. Summa merkitään saatujen osinkojen yhteissummana. Julkisesti noteerattomissa yhtiöissä saaduista osingoista 75% on veronalaista ja 25% verovapaata tuloa.

5. Korko- ja muut rahoitustuotot.

Viimeisimpänä tulot kohtaan merkitään, jos yrityksesi on saanut korkotuottoja, esim. myynti- tai muista saamisista tai valuuttakurssivoittoja.

Kulut toiminimen veroilmoituksessa

Kulut kirjataan toiminimen veroilmoituksessa seuraaviin kohtiin jaoteltuina.

1. Ostot sekä varastojen muutokset

Ensimmäiseen veroilmoituksen kulujen kohtaan merkataan mahdollisesti luovutettujen hyödykkeiden hankintamenot. Tämä arvo on mahdollista saada, kun tilikauden ostot oikaistaan varaston muutoksella. Käytännössä: alkuvarasto + ostot – loppuvarasto.

2. Ulkopuoliset palvelut

Tilikauden aikana mahdollisesti käytetyt ulkopuoliset palvelut, kuten alihankintana tehty työ, merkataan tämän kohdan alle.

3. Henkilöstökulut

Toiminimellä yrittävä henkilö ei saa palkkaa. Jos hänen palveluksessaan on henkilöitä, niin merkataan palkat tämän kohdan alle. Lisäksi YEL-maksut merkitään tänne, jos niitä ei ilmoiteta esitetäytetyssä veroilmoituksessa.

4. Poistot

Jos toiminimen käytössä on irtaimistoksi luokiteltavaa konetta ja kalustoa, niin on mahdollista tehdä verovuoden aikana poistoja näiden menojäännöksestä aina 25% asti.

5. Vuokrat

Jos liiketoimintaasi liittyy vuokramenoja, niin kyseiset menot tulevat veroilmoituksessa tässä kohdassa ilmoitettavaksi.

6. Edustuskulut

Yleisesti 50% edustuskuluista on vähennyskelpoisia.

7. Muut vähennyskelpoiset kulut

Jos liiketoimintaasi kuuluu muita vähennyskelpoisia kuluja, jotka eivät sovellu kirjattavaksi minkään edellä olevan alle voit merkata ne tähän veroilmoituksen kohtaan. Tällaisia ovat esimerkiksi mainoskulut, puhelin- ja tietoliikennekulut, kirjanpitokulut, vakuutukset, toimistotarvikkeet ja niin edelleen.

8. Korkokulut

Jos liiketoimintaasi liittyen on otettu lainoja, niin merkataan niiden korot tähän.

Aluksi veroilmoituksen täyttäminen voi tuntua haasteelliselta, mutta siihen on saatava apua esimerkiksi tilitoimistolta tai kirjanpitäjältä. Vaihtoehtoisesti OP Kevytyrittäjänä yrittäessäsi näitä ei tarvitse huolehtia.

OP Kevytyrittäjänä verotus, niin verojen pidätys kuin tilitys, hoituu automaattisesti. Kuten toiminimellä yrittäessäsi, niin OP Kevytyrittäjä maksaa verot ennakkoveroina. Verot pidätetään asiakkaidesi maksamista laskuista ilmoittamasi veroprosentin pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teet arvion vuotuisista tuloistasi ja toimitat meille tiedon veroprosentistasi.

Toiminimi ja verovähennykset

Toiminimellä yrittäessä on hyvä perehtyä verovähennyskelpoisiin kuluihin, jotta vähennykset voidaan huomioida ja toteuttaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Lähtökohtaisesti verovähennyskelpoisia kuluja toiminimelle ovat ne kulut, jotka liittyvät tulon hankintaan ja säilyttämiseen.

Mitkä kulut sitten ovat tarkalleen vähennyskelpoisia? Tyypillisimmät vähennyskelpoiset kulut on hyvä käydä esimerkkien kautta.

Pienhankinnat, toimistotarvikkeet ja työkalut ovat vähennyskelpoisia. Tarvitset mahdollisesti kuvausjalustaa, jos toimit valokuvaajana. Tämä on esimerkiksi vähennyskelpoinen kulu. Täysimääräisesti vuosikuluna voidaan vähentää sellainen käyttöomaisuus, jonka todennäköinen käyttöikä on enintään 3 vuotta (riippumatta hankintahinnasta) tai jonka hankintameno on enintään 850 euroa (pienhankinta). Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 2500 euroa.

Tietokoneohjelmistot ja erilaiset verkkopalvelut ovat myös verovähennyskelpoisia. Esimerkiksi jos sinun valokuvaajana tulee käsitellä kuvat ennen asiakkaalle lähettämistä, voit vähentää verotuksessa tämän kuvankäsittelyohjelman arvonlisäveron osuuden.

Markkinointimenot, kuten esimerkiksi hakukonemainonta tai mainos paikallislehdessä, ovat myös vähennyskelpoisia kuten myös edustusmenotkin. Toiminimen edustusmenoista saa verotuksessa vähentää 50%. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi ravintolamenot, jos asiakas viedään syömään.

Verotuksessa on mahdollista vähentää myös työtilan käytöstä aiheutuvat kulut. Jos työtila on oman asunnon yhteydessä, kulujen vähentäminen hyväksytään joko todellisten kulujen tai Verohallinnon vuosittain vahvistaman työhuonevähennyksen mukaisesti.
Verotuksessa hyväksytään vähennettäväksi todelliset kulut oman asunnon käytöstä elinkeinotoiminnassa pinta-alojen suhteessa. Todellisiin kuluihin perustuva vähennys tehdään kokonaisharkinnan mukaan, johon vaikuttavat muun muassa asunnon kokonaispinta-ala, liikevaihto (tuotot yhteensä) ja toimiala.

Lisätietoja löydät vero.fi-sivustolta.

Toiminimellä toimiva yrittäjä voi lisäksi tehdä muita vähennyksiä muun muassa YEL- ja yrityksen perustamiseen liittyvistä menoista.

Toisin kuin ”tavanomaisena kevytyrittäjänä” OP Kevytyrittäjänä pystyt vähentämään hankinnoistasi maksetun arvonlisäveron arvonlisäverotuksen yhteydessä, kun laskutuksesi summa ylittää 10 000 euroa vuodessa. Tämä johtuu siitä, että tavanomaisessa kevytyrittäjyydessä yrittäjälle ei tule Y-tunnusta. OP Kevytyrittäjänä Y-tunnus kuuluu palveluun.

Toiminimi ja kilometrikorvaukset

Toiminimellä toimiva yrittäjä voi vaatia lisävähennyksiä verotuksessa tehdyn työmatkan perusteella: toiminimen kilometrikorvauksen hoituvat siis lisävähennysten kautta. Idea lisävähennyksissä on korvata se, että yrittäjä ei voi maksaa verovapaata kilometrikorvausta tai päivärahaa. Toisin sanoen lisävähennyksillä pyritään kattamaan lisääntyneet elinkustannukset; ne ovat ikään kuin toiminimen kilometrikorvauksia.

Useisiin ammatteihin voi liittyä välttämättömiä matkoja, joista on mahdollista saada lisävähennystä . Lisävähennystä on mahdollista saada, jos auto ei ole liikkeen kirjanpidossa. Elinkeinonharjoittaja tekee aina lisävähennysvaatimuksen veroilmoituksessaan. Jos autokuluja on kirjattu kirjanpitoon, lisävähennystä pienennetään vastaavalla määrällä.
Edellytys lisävähennyksille on kuitenkin, että toiminimellä yrittävä henkilö on pitänyt ajopäiväkirjaa sisältäen matkojen kestot ja määränpäät. Huomioitava on se, että työpaikan ja kodin väliset matkat eivät tähän kuulu, vaan ne ovat osa henkilökohtaista veroilmoitusta. Työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset kuuluvat tähän kohtaan. Jos tilikauden aikana matkapäivien määrä on yli 10 tuntia, on yrittäjä oikeutettu kokopäivärahaan ja jos yli 6 tuntia puolipäivärahaan.

Lisätietoja lisävähennyksestä voit lukea vero.fi-sivuston kattavasta artikkelista.

Lopuksi

Toiminimellä yrittäminen vaatii syvällistä perehtymistä yllä esiteltyihin verotuksen asioihin. Jos kuitenkin tuntuu siltä, että kaikkien asioiden huomiointi tuntuu liian työläältä voi OP Kevytyrittäjyys olla sopivin vaihtoehto tilanteessasi.

Voit keskittyä ydinosaamiseesi ja me hoidamme veroilmoituksen, paperityöt ja maksut puolestasi. OP Kevytyrittäjänä sinulle myös perustetaan Y-tunnus, jolloin olet alv-velvollinen. Pääset harjoittelemaan yrittäjyyttä, keräämään arvokasta kokemusta ja voit mahdollisesti myöhemmin halutessasi siirtyä ”tavalliseksi” yrittäjäksi.

Jos sinulla heräsi mitään kysymyksiä verotukseen, kevytyrittäjyyteen tai palveluumme liittyen älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sivustomme chatissa (oikean alakulman puhekupla). Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla: asiakaspalvelu@op-kevytyrittaja.fi. Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.