Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on tärkeä aihe, josta jokaisen yrittäjän tulisi olla perillä. Lue lisää aiheesta tästä.

Yrittäjän työttömyysturva on tärkeä aihe, josta jokaisen aloittavan yrittäjän tulisi olla perillä. Yrittäjällä on palkansaajan tavoin oikeus työttömyysturvaan työttömänä, mutta hieman eri ehdoin. Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan on erilainen kuin normaalin palkansaajan: yrittäjä on itse vastuussa työttömyysturvan suuruudesta. Huomionarvoista on se, että yrittäjien työttömyyskassa on eri asia kuin palkansaajille tarkoitettu työttömyyskassa. Kahden eri kassan jäsen ei voi olla samanaikaisesti. Oma työttömyyskassa on hyvä valita päätoimisen tulonlähteen mukaan.

Kaikki yrittäjät ovat yritystoiminan lopettamisensa jälkeen työttömyysturvan piirissä, mutta yrittäjien työttömyyskassaan yrittäjä voi liittyä silloin kun tämän eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulo on vähintään 12 564 euroa vuodessa. Yrittäjän eläkevakuutuksia ovat yrittäjän YEL, MYEL tai TyEL -vakuutukset. Käsittelemme YEL-vakuutusta toisessa oppaassamme. YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjän työttömyysturvan määrään.

Yrittäjän työttömyys

Käsittelemme tässä oppaassa yrittäjän työttömyyttä, mikä on työttömyysturvan määrä, mitä sen saamiseksi tulee tehdä, mikä on työssäoloehto ja niin edelleen – haluamme tarjota kokonaisvaltaisen käsityksen mitä yrittäjän työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyy.

Jos yrittäjän työttömyys tulee ajankohtaiseksi, tulee asiasta tehdä ilmoitus TE-toimistolle ja hakea korvauksia työttömyyskassasta, jos yrittäjä on sellaisen jäsenenä jo valmiiksi. Työ- ja elinkeinotoimiston ensimmäinen tehtävä on selvittää se, että onko yrittäjä työttömyysturvalaissa määritetty yrittäjäksi ja oikeutettu yrittäjän työttömyyskorvaukseen. Yrittäjäksi määrittelyyn vaikuttavat muun muassa yrittäjän yritystoimintaan käyttämä aika, yrittäjän omistajuus yrityksessä, onko henkilöllä YEL, MYEL tai TyEL -vakuutusta ja työskenteleekö henkilö yrityksessä, vai toimiiko yrittäjä yrityksessä toiminimen kautta.

Pelkästään yrityksen omistaminen ei tee henkilöstä yrittäjää. Yrittäjäksi lasketaan työttömyysturvalain mukaan osaomistajat, jotka työskentelevät yrityksessä YEL-vuositulon ollessa vähintään 12 564 euroa. Johtavassa asemassa toimiminen yrityksessä, jossa jokaisella osakkaalla on vähintään 15 % omistus, tekee johtavassa asemassa toimivasta henkilöstä yrittäjän. Yrityksen omistajuus tietyssä tapauksessa ja johtavassa asemassa toimiminen voivat siis oikeuttaa työttömyyskassaan liittymisen.

Jos yrittäjä harjoittaa työ- tai virkasuhteen ulkopuolista ansiotyötä, tulee tästäkin ilmoittaa TE-toimistolle. Edellä mainitulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, jos henkilö saa immateriaalioikeuksista tai julkaisuista palkkioita, työskentelee toimeksiantosopimuksella tai laskutuspalveluosuuskunnan kautta. Tämä tulee ilmoittaa siksi, että nämä katsotaan lähtökohtaisesti yritystoiminnan harjoittamiseksi. Kevytyrittäjät ovat myös yrittäjiä, mutta vasta kun YEL-tulo on 12 564 euroa, he voivat liittyä työttömyyskassaan.

Lisätietoja työttömyysturvaan piiriin kuuluvista yrittäjistä löydät SYT:n sivuilta löytyvästä kirjoituksesta ”Testaa oletko työttömyysturvassa yrittäjä”.

Yrittäjän työttömyyttä ja tähän liittyviä etuuksia on mahdollista saada, jos yrittäjä katsotaan TE-toimiston selvityksen mukaan työttömyysturvalain mukaiseksi yrittäjäksi ja tietyt ehdot täyttyvät. Seuraava TE-toimiston selvittämä asia on, että toimiiko yrittäjä päätoimisena yrittäjänä vaiko sivutoimisena yrittäjänä. Asia vaikuttaa siihen, saako yrittäjä ylipäätään työttömyyskorvausta sekä siihen, kuinka suuri korvaus on. Mahdollista on myös, että yrittäjä ei ole pää- tai sivutoiminen vaan hän työllistyy omassa työssään. Tällainen tilanne on esimerkiksi omaishoitajan tilanteessa. Myös omassa työssä työllistyvän kohdalla TE-toimisto tekee selvityksen siitä, että onko työllistyminen päätoimista vai sivutoimista.

Päätoiminen yrittäjä

Päätoiminen yrittäjä ei ole oikeutettu työttömyystukeen, jos hän työskentelee yrittäjänä, eikä ole siis lopettamassa yritystoimintaa. Päätoimisen yrittäjän määritelmä täyttyy silloin, jos yrittäjä ei pysty ottamaan vastaan kokopäivätyötä. Toisin sanoen työ kuormittaa yrittäjää sen verran, että kokopäivätyötä ei yritystoiminnan lisäksi voida tehdä. Tässä selvityksessä ei yrittämisestä saatu tulo tai palkka vaikuta arvioon vaan ainoastaan työn kuormittavuudella on merkitys.

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yrittäjyys ei lähtökohtaisesti ole este työttömyyskorvauksen saamiselle. Yrittäjän tulee vain tehdä ilmoitus TE-toimistoon ja työttömyyskassaan sekä todistaa yrittämisensä sivutoimisuus. TE-toimisto antaa päätöksen yrittäjän sivutoimisuudesta. Sivutoimisena yrittäjänä huomioon otetaan yritystoiminnan tulot.

Soviteltu päiväraha laskuri

Sovitellun päivärahalaskurin avulla voi arvioida ansiopäivärahan määrää. Kuitenkin työvoimaviranomainen sovittelee työttömyyskorvauksen saatujen tulojen mukaan. Sivutoisen yrittäjän kannattaa usein järjestää työttömyysvakuutuksensa palkansaajakassan kautta. Soviteltuja päivärahalaskureita löytyy verkosta, Yleisen Työttömyyskassan laskuriin voit tutustua tästä.

Lyhytaikainen yrittäjyys

Lyhytaikainen yrittäjyys, joka työllistää yrittäjää korkeintaan kahden viikon ajan, ei heikennä lähtökohtaisesti oikeutta yrittäjän työttömyyskorvaukseen. On hyvä huomioida se, että saatu yritystoiminnan tulo huomioidaan ja suhteutetaan kuitenkin työttömyyspäivärahaan. Lyhytaikaisesta yrittäjyydestä voit lukea enemmän Q&A -osiostamme.

Yrityksen lopetus

Yritys on lopetettu, kun taloudellinen ja tuotannollinen toiminta on päätetty, sekä yrittäjä on luopunut YEL- ja MYEL -vakuutuksista. Yrityksen lopettamisesta tulee lisäksi ilmoittaa verohallinnolle. Tämä ilmoitus ei koske toiminimeä. Myös yrityksen asettaminen konkurssiin tai selvitystilaan sekä yhtiömiesten tekemä sopimus osakeyhtiön purkamisesta, katsotaan yritystoiminnan lopettamiseksi. Päätoiminen yrittäjyys tulkitaan päättyneeksi, kun TE-toimistolle on annettu luotettava tieto yrityksen lopettamisesta. Lisäksi toiminimen työttömyys voidaan katsoa alkaneeksi toimeksiannon päättymisen jälkeen.

Yritystoiminnan lopettamisen todistavat asiakirjat pitää toimittaa TE-toimistoon. Tämän jälkeen TE-toimisto tutkii oikeudet saada työttömyyskorvausta yrityksen lopettamisen vuoksi. Työvoimaviranomaiselta tulee saada esteetön työvoimapoliittinen lausunto, josta selviää mistä alkaen yritystoiminta on päättynyt. Kun TE-toimisto on tehnyt lausunnon yritystoiminnan päättymisestä, niin lähettää se tiedot työttömyyskassalle. Työttömyyskassa katsoo työttömyyden alkavan TE-toimiston antamasta lausunnosta.

Yrittäjän työttömyyskassa

Yrittäjän työttömyyskassaan voi liittyä, kun yrittäjän YEL-tulo on vähintään 12 564 euroa vuodessa ja yrittäjä asuu vakituisesti Suomessa. Käytännössä työttömyysturvan vastaamisesta itse tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi itse päättää liittyykö yrittäjien työttömyyskassaan vai ei. Yrittäjän työttömyyskassan jäsenenä yrittäjä voi saada YEL-työtuloon sidonnaista päivärahaa, jota kutsutaan myös ansiosidonnaiseksi päivärahaksi. Yrittäjä on oikeutettu tähän silloin, kun yritystoiminta on kokonaan lopetettu tai yrittäjän työllistyminen yrityksessä on päättynyt. Jälkimmäisen kohdan täyttyessä tulee asianmukaiset asiakirjat toimittaa TE-toimistoon. Jos yrittäjä ei päätä liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, niin on yrittäjä oikeutettu pelkästään KELAn maksamaan peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.

Päätoiminen yrittäjä ei voi kuulua palkansaajien työttömyyskassaan. Henkilö ei voi olla sekä yrittäjien työttömyyskassan ja palkansaajien työttömyyskassan jäsen samanaikaisesti. Jälkisuoja-aika tässä kohtaa on kuitenkin 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yrittäjä siirtyy tuon 18 kuukauden kuluessa yrittäjien työttömyyskassaan yrittäjäksi ryhtymisestä, ei ansioturvaan tule katkoja.

Työttömäksi jääneen yrittäjän tulee hakea päivärahaa yrittäjän työttömyyskassasta, johon TE-toimisto on toimittanut lausuntonsa. Yrittäjän päivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä. Lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta löydät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöjen sivuilta.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva muodostuu perusosasta, ansio-osasta sekä mahdollisista korotuksista. Yrittäjän työttömyysturvan määrä ei siis ole kiinteä könttäsumma, vaan se riippuu eri tekijöistä. Yrittäjän työttömysturvaa kutsutaan myös ansiopäivärahaksi.

Työttömyysturvan määrä

Työttömyysturvan määrään vaikuttavat siis yrittäjän ansiot, jotka lasketaan perusosan päälle. Ansiopäivärahan perusosan osuus on ollut vuoden 2017 alusta lähtien 32,40 euroa päivältä. Perusosaan lisätään ansio-osa, joka on 45% päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Korotettua työttömyyspäivärahaa myönnetään yrittäjille koulutukseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Lisäksi alle 18-vuotta vanhojen lapsien huoltajat ovat tähän oikeutettuja. Lue lisää aiheesta ja työttömyyskorvauksen määrästä** Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivulta.

Työssäoloehto

Yrittäjän työttömyyskorvausta saavat yrittäjien työttömyyskassan jäsenet, kun yrittäjän työssäoloehto täyttyy. Käytännössä työssäoloehdolla tarkoitetaan, että yrittäjä on edeltäneen 48 kuukauden aikana toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukauden ajan.

Työttömyyskorvaukseen vaikuttavat lisäksi yrityksen myynnistä mahdollisesti syntyvät myyntivoitot. Jos yrittäjien työttömyyskassan jäsen on toiminut 18 kuukauden ajan yrittäjänä ja myy yrityksen voitollisesti, siirtyy työttömyyspäivärahan maksun aloituksen ajankohta.

Vuoden 2017 alusta lähtien yrittäjän ansiopäivärahaa on voinut saada korkeintaan 400 työttömyyspäivältä, jos työhistoriaa on yli kolmen vuoden ajalta. Omavastuu on tällöin seitsemän arkipäivää. Jos työhistoriaa on kertynyt alle kolmelta vuodelta, niin on yrittäjän ansiopäivärahan maksimi saamisaika 300 työttömyyspäivää. Poikkeuksen muodostavat 58 vuoden iässä työssäoloehdon täyttäneet henkilöt, jotka ovat olleet töissä edeltäneen 20 vuoden aikana vähintään viisi vuotta. Tällöin yrittäjän ansiopäivärahaa voidaan maksaa enintään 500 työttömyyspäivältä. Yrittäjät poikkeavat palkansaajista siinä suhteessa, että yrittäjillä ei ole niin sanottua lisäpäiväoikeutta maksimipäivien ylittämisen jälkeen.

Jos yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen työskentelee yrityksessä, niin tämä vaikuttaa perheenjäsenen työttömyysturvaan. Jos perheenjäsen jää palkkatyöstään työttömäksi, niin saattaa hän menettää oikeuden työttömyysturvaan perheen yritystoiminnan sekä siihen osallistumisen takia. Huomionarvoista on, että jos perheenjäsen toimii yrityksessä vain omistajana, asuu samassa taloudessa tai tällä on perhesuhde yrityksen omistajan kanssa, ei kyseinen perheenjäsen ole silloin yrittäjä.

Ansiopäivärahan verotus

Yrittäjän työttömyyskorvaus on ennakkopidätyksen alaisuuteen kuuluvaa tuloa. Ansiopäiväraha on siis verotettavaa tuloa. Ansiopäivärahan maksussa olemassa olevan verokortin ennakkopidätysprosentti korotetaan ainakin 25%:n. Vaihtoehtoisesti verottajalta voi hakea uuden verokortin ansiopäivärahan verotusta varten, jolloin nykyistä verokortin perusprosenttia ei koroteta. Lisätietoja ansiopäivärahan verotuksesta löydät verottajan sivuilta.

Lopuksi

Yrittäjän työttömyyteen ja työttömyyskorvaukseen liittyvät asiat ovat monimuotoisia. Oikeus yrittäjän ansiopäivärahaan ja sen tämänhetkinen suuruus on hyvä tarkistaa aina TE-toimistosta erikseen. Ajankohtaista tietoa yrittäjän työttömyysturvasta löydät muun muassa TE-toimiston aihetta käsittelevältä sivulta sekä Q&A -osiostamme.

Lisätietoa ansiopäivärahan hakemisesta löydät muun muassa SYT:n ansiopäivärahan hakuohjeesta.
Jos sinulla heräsi mitään kysymyksiä yrittäjän työttömyyteen, kevytyrittäjyyteen tai palveluumme liittyen, niin älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sivustomme chatissa (oikean alakulman puhekupla). Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.