YEL-vakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus on lähtökohtaisesti pakollinen vakuutus, joten sen ominaisuuksista on hyvä olla tietoinen. Lue lisää siitä ja muista vakuutuksista tästä.

Yrittäjän eläkevakuutusta kutsutaan YEL-vakuutukseksi. Yrittäjä vastaa itse YEL-vakuutuksen ottamisesta ja vakuutuksen ottaminen on yrittäjän eläkelaissa säädetty pakolliseksi. Yrittäjän eläkevakuutuksen eläkemaksut ja yrittäjän eläkkeen määrä eivät ole mikään tietty kiinteä summa, vaan ne molemmat riippuvat yrittäjän YEL-työtulosta.

Yrittäjän eläkevakuutus turvaa yrittäjän tulonsaamisen silloin, jos yritystoiminta päättyy ikääntymisen tai työkyvyttömyyden takia. Yrittäjän vahvistetun YEL-työtulon pohjalta lasketaan myös vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksen korvaukset sekä sairausvakuutuksen päivärahat. Lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa työttömyysturvan suuruuteen sekä yrittäjän toimeentuloon mahdollisella vanhempainvapaalla. YEL-vakuutukseen perustuvat nimittäin yrittäjän äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha.

YEL-vakuutuksen hankkiminen

Yrittäjä voi ottaa YEL-vakuutuksensa mistä tahansa työeläkeyhtiöstä tai eläkekassasta. Lain mukaan pakollista yrittäjän eläkevakuutusta ei ole mahdollista korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Yrittäjän eläkevakuutus tulee hankkia kuuden kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, jos yrittäjän eläkelaissa asetetut ehdot täyttyvät. Yrittäjän määritelmään voit tutustua Yrittäjä ja työttömyys -oppaassamme. YEL-vakuutuksen saamiseksi yrittäjän tulee siis olla tuon määritelmän mukainen yrittäjä. Muita ehtoja YEL-vakuutuksen hankkimiselle ovat ikä (yrittäjän tulee olla 18-69 vuotta vanha), yrittäjän tulee työskennellä yrityksessä, yritystoiminnan tulee olla kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta yrittäjän 18 vuotta täyttämisen jälkeen ja että yrittäjän arvioitu työtulo on 7799,37 euroa vuodessa (2019). Myös Kevytyrittäjän tulee näin ollen siis ottaa yrittäjän eläkevakuutus, kun edellä olevat ehdot täyttyvät. Lisätietoja kevytyrittäjän YEL-vakuutuksesta voit lukea Q&A-osiostamme

Yrittäjän eläkevakuutuksen pakollisuus koskee myös ulkomaista yrittäjää, joka toimii yrittäjänä Suomessa. YEL-vakuutuksen vaihtoehtoinen muoto on MYEL-vakuutus eli Maatalousyrittäjän ja apurahasaajan eläkevakuutus. Lisää MYEL-vakuutuksesta voit lukea Työeläkkeen sivulta.

Yrittäjien työeläkevakuuttamista valvoo Eläketurvakeskus. Jos yrittäjä ei ole ottanut vakuutusta, niin seuraa siitä kehotus vakuutuksen hankkimista varten. Jos yrittäjä ei kehotuksesta huolimatta ota vakuutusta, niin Eläketurvakeskus ottaa YEL-vakuutuksen yrittäjän puolesta jostain työeläkevakuutusyhtiöstä.

Jos yrittäjän eläkevakuutus on hankittu jostain syystä myöhässä, on yrittäjän mahdollisuus saada vakuutus myös kolmelle edeltävälle vuodelle.

Työntekijöiden eläkevakuuttaminen

Yrittäjällä on vastuu työntekijöidensä eläkevakuuttamisesta eli TyEL-vakuutuksen hankkimisesta. Yrittäjän eläkelaissa määrätään, että avoimen yhtiön yhtiömies kuten myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen tulee vakuuttaa eläke. Sama tilanne on myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa olevan henkilön kohdalla, jolla omistus yksin on äänivallasta 30% tai perheenjäsenen kanssa yli 50%. Lisätietoja vakuuttamisesta eri yhtiömuodoissa löydät Työeläkkeen verkkosivuilla esitetyistä esimerkeistä.

YEL vai TyEL?

Yrittäjätoiminta vakuutetaan aina YEL-vakuutuksen mukaan ja työsuhteessa oleva henkilö TyEL-vakuutuksen mukaan. Jos yrittäjän perheenjäsen työskentelee yrityksessä, niin yhtiömuoto ja perheenjäsenen työn luonne vaikuttavat siihen, kumman vakuutukseen piiriin perheenjäsen kuuluu (YEL vai TyEL).

Työeläkemaksut maksetaan 17-67 vuotta vanhoista työntekijöistä, kuten myös eläkkeellä olevista työntekijöistä. Myös työntekijä osallistuu myös työeläkevakuutuksensa kustannusten kattamiseen.

YEL-työtulo

YEL-työtulon oikein mitoittaminen heti alusta alkaen on tärkeää. Kuten jo mainittu, niin YEL-työtulo vaikuttaa suoraan eläkkeen määrän kuten myös eläkemaksuun, sairasvakuutuksen päivärahaan sekä mahdollisesti hankitustatyötapaturmavakuutuksesta saataviin korvauksiin. Myös työttömyysturvaan ja vanhempainlomien toimeentulo riippuvat YEL-työtulosta. Huomionarvoista on se, että kaikki yllä mainitut eivät riipu verotuksessa vahvistetusta tulosta vaan nimenomaisesti YEL-työtulosta. Verotuksessa vahvistettu tulo voi olla eri kuin YEL-työtulo.

Työtulon oikein määrittelyssä tärkeää on se, että se vastaisi suunnilleen sitä kuinka paljon yrittäjä maksaisi samaa työtään tekevälle ulkopuoliselle. Työtulon tulee kulkea käsikädessä annetun työpanoksen sekä tehdyn laadun kanssa. Lisätietoa työtulon määrittämisestä ja eri ammattien toimialakohtaisista työtulo-ohjeista löydät Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelun sivuilta.

Kelan sivuilta löytyy myös lisätietoa YEL-työtulosta.

YEL-työtulo tulee arvioida yksilöllisesti ja arviointia voidaan sopeuttaa tarvittaessa yrittäjän tilanteen mukaan. YEL-työtuloa voidaan vahvistaa ohjeellista tasoa korkeammaksi tietyn kriteerein. Kyseisiä kriteereitä voi olla esimerkiksi yrityksen toiminnan laajuus sekä yrittäjän työpanos. Myös pienillä tuloilla toimeentulevien yrittäjien kohdalla voidaan sopeutustoimia tehdä tarpeen mukaan.

YEL-työtulon varmistus tehdään valitsemassasi vakuutusyhtiössä samalla kun yrittäjä ottaa YEL-vakuutusta. Jos yrittäjän työpanoksessa tapahtuu muutoksia, niin tulee yrittäjän sopia uudesta määritettävästä YEL-tulosta vakuutusyhtiönsä kanssa.

YEL-työtulon suuruus varmistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriöin vahvistamalla palkkakertoimella. Palkkakertoimen käytön tarkoituksena on varmistaa, että YEL-työtulo vastaa yleistä palkkojen ja hintojen vaihtelun tasoa.

YEL-rajat

YEL-työtulolla on tietyt YEL-rajat: YEL-alaraja (ns. yel-minimi) ja- yläraja. YEL-minimi vuonna 2019 on 7799,37 euroa vuodessa.** Käytännössä tämä YEL-alaraja tarkoittaa sitä, että tuona kalenterivuonna saadun tulonylityksen jälkeen yrittäjälle syntyy YEL-velvollisuus ja -oikeus. Puolestaan YEL-yläraja on 177 125 euroa vuoden aikana.

Yrittäjäeläke

Yrittäjäeläke muodostuu vuosittaisen YEL-työtulon pohjalta ja se on noin 1,5 % vuodessa. Yrittäjän eläkkeen määrään vaikuttavat kaikki yrittäjän yrittäjäuran aikana saamat tulot. Esimerkiksi jos tienaat vuodessa 24 000 euroa, niin on kuukausittainen yrittäjän eläkkeesi 30 euroa. Jos toimit yrittäjänä 15 vuotta, niin tällöin on yrittäjäeläkkeesi 450 euroa kuukaudessa.

YEL-laskuri

Verkossa on saatavia eläkeyhtiöiden YEL-laskureita. Eritoten eri työeläkeyhtiöt tarjoavat laskureita joihin helpoiten voi tutustua googlaamalla YEL-laskuri. YEL-laskureiden avulla on mahdollista tarkastella millä tavoin YEL-työtulosi vaikuttaa yrittäjän eläkkeen määrään sekä maksettaviin eläkemaksuihin.

YEL-päiväraha

YEL-päivärahaan on oikeus YEL-vakuutetulla. YEL-päivärahaa on mahdollista hakea sairastumisen sattuessa ja se on tarkoitettu kattamaan sairauspäivärahan omavastuuaika. YEL-sairauspäivärahan omavastuuaika on 1+3 arkipäivää ja puolestaan itse sairauspäivärahan omavastuuaika on 1+9 arkipäivää. YEL-päivärahan lasku suoritetaan YEL-työtulon mukaan. Sairauspäivärahaan huomioidaan myös yrittäjän muut työtulot, kuten esimerkiksi palkkatyöstä saatu palkka.

YEL-maksu

YEL- maksu rakentuu yrittäjän itse maksaman YEL -maksun pohjalta. Alle 53-vuotiailla yrittäjillä tämä oli 24,1 % vahvistetusta YEL-työtulosta (2017) ja 53-62 vuotiailla 25,6%. Maksettu YEL-maksu on täysin verovähennyskelpoinen. Valtio tukee yrittäjien eläkkeiden rahoittamista. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että kerätyillä maksuilla rahoitetaan eläkkeet niin pitkälle kuin mahdollista ja valtio maksaa puuttuvan erotuksen.

Ensimmäistä kertaa yrittäjinä oleville myönnetään alennus YEL-maksusta. Alennuksen suuruus on 22 % ja se on mahdollista saada 48 ensimmäiseltä kuukaudelta.

Yrittäjän eläkevakuutuksen maksu on joustava. Yrittäjä voi halutessaan maksaa joko suurempaa tai pienempää eläkevakuutusmaksua. Yrittäjä voi parantaa eläketurvaansa korottamalla eläkevakuutusmaksuaan 10-100%. Korotus ei vaadi YEL-työtulon nostamista pysyvästi. Huomattavaa kuitenkin on, että pienennetty maksu konkretisoituu silloin, kun yrittäjän pitäisi saada eläkevakuutukseensa sidonnaisia etuuksia kuten jäädessään työttömäksi. Puolestaan mitä enemmän maksat YEL-vakuutusmaksuja, niin sitä suuremmaksi eläkkeesi karttuu.
Yrittäjän YEL-maksu täysin verotuksessa vähennettävää tuloa. Vähennys on mahdollista toteuttaa joko yrittäjän omassa verotuksessa tai vaihtoehtoisesti yrityksen verotuksessa. Vähennysoikeus kohdistetaan sille osapuolelle, joka YEL-maksun on maksanut. Jos vähennys tehdään henkilökohtaisessa verotuksessa, niin aviopuolisot voivat valita kumman verotuksessa vähennys toteutetaan.

Kattava koonti YEL-asioista löytyy vakuutusyhtiö Ilmarisen sivuilta.

YEL-todistus

YEL-todistusta voi tarvita Kelaa, verottajaa tai antamisiasi tarjouksia varten. YEL-todistuksen saa ainakin oman työeläkeyhtiön verkkosivuilta. Tarjouksia varten voi olla tarpeen todistaa, että yrittäjällä on YEL-vakuutus hankittuna ja eläkemaksut on suoritettu ajallaan. Kelaa varten YEL-todistus tulee toimittaa, jos hakee äitiys-, tai sairauspäivärahaa tai muuta sosiaalietuutta. Verottajalle edellisen ja kuluvan maksettujen vakuutusmaksujen yhteissumman saa tulostettua myös oman työeläkeyhtiön sivuilta.

Työttömyysvakuutusmaksu

Yrittäjällä, kuten myös tämän palkansaajillakin, on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Lähtökohtaisesti velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja koskee 17-64 vuotiaita työntekijöitä. Työnantajan tulee maksaa työttömyysvakuutusmaksuja henkilöistä, joille yrittäjä on kalenterivuoden aikana maksanut yhteensä palkkaa 1 200 euroa. Yrittäjän itsensä saamasta työtulosta yrittäjien ei itse tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksua.

Työntekijöiden maksut erääntyvät heille saatujen palkkojen mukaan ja maksujen määrä vahvistetaan vuosittain. Työttömyysvakuutusmaksut veloitetaan palkan yhteydessä ja työnantaja on velvollinen sekä perimään että tilittämään summan Työttömyysvakuutusrahastolle. Lisätietoa voit lukea Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta.

Yrittäjän ryhmähenkivakuutus

Yrittäjän tulee ottaa työntekijäin ryhmähenkivakuutus, kun alalla on asiaa edellyttävä valtakunnallinen työehtosopimus. Käytännössä kaikki, jotka kuuluvat edellä esitellyn ammattitauti- ja työtapaturmalain piiriin kuuluvat myös työntekijäin ryhmävakuutuksen piiriin. Yrittäjän ryhmähenkivakuutus tulee ottaa samasta yhtiöstä, josta ammattitauti- ja työtapaturmalain mukainen vakuutus on otettu. Ryhmähenkivakuutuksen maksu on alle 0,1%. Vakuutus on voimassa niin työ- ja vapaa-aikana sekä työntekijän kuollessa korvaus maksetaan tämän edunsaajille. Lisätietoa työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta voit lukea TRHV:n sivuilta.

Muut yrittäjän vakuutukset

Tässä oppaassa käsitelty yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on pakollinen vakuutus, jonka hankkimisesta tulee yrittäjän vastata itse tiettyjen ehtojen täyttyessä. Lisäksi yrittäjän tulee maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Joillain toimialoilla on muitakin pakollisia yrittäjän vakuutuksia, kuten liikenne-, ympäristö ja potilasvakuutuksia. Lisäksi kuten kerrottu, jos yrittäjä palkkaa työntekijöitä, niin yrittäjä vastaa työntekijöiden eläkelain (TyEL) mukaisesta vakuuttamisesta. Työntekijät tulee myös vakuuttaa tapaturmaa varten. Yrittäjän vakuutusten kirjoon kuuluu myös vapaaehtoisia vakuutuksia.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yrittäjän tapaturmavakuutus on yrittäjälle itselleen vapaaehtoinen vakuutus. OP Kevytyrittäjäpalvelussa nämä vakuutukset on helppoa valita palvelusta suoraan. Lisäksi OP Kevytyrittäjänä vakuutuksista saa lisätietoa helposti: OP Vakuutuksen puolella löytyy oma tiimi auttamaan yrittäjän vakuutuksiin liittyvissä asioissa.

Yrittäjän on mahdollista hankkia vapaaehtoinen tapaturmavakuutus vain siinä tapauksessa, että hänellä on YEL-vakuutus voimassa. Kun yrittäjällä on YEL-vakuutus, niin on hänellä oikeus korvaukseen työtapaturman, ammattitaudin, vapaa-ajan tapaturman sekä työliikekipeytymisen tilanteissa.

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa muun muassa sairaanhoitokulut, vamman tai muun sairauden tarpeelliset tutkimuskulut. Korvaus tapahtuu päivärahan lasketun YEL-työtulon mukaan, kuntoutusrahan, tapaturmaeläkkeen, haittarahan pysyvän haitan tilanteessa, perhe-eläkkeen sekä hautausavun kohdalla.

Sen sijaan työsuhteessa oleville työntekijöilleen yrittäjän on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Vakuutuksenottamisen velvollisuus on heti silloin, kun työnantaja maksaa palkkaa vähintään 1 200 euroa kalenterivuodenaikana teettämästään työstä. Mukaan lasketaan kaikista työsuhteista maksetut palkat, eikä vakuuttamaisen velvollisuus ole sidonnainen työntekijöiden lukumäärään. Työntekijöiden tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen suuruus vaihtelee 0,1 - 7,0 % välillä; maksun suuruuteen vaikuttavat toimiala ja myös työn vaarallisuus.

Työntekijällä on oikeus korvaukseen tapaturman tai ammattitaudin sattuessa, vaikka työnantaja ei tapaturmavakuutusta olisikaan hankkinut. Työtapaturmavakuutuskeskus (TVK) hoitaa väliaikaisesti tässä tapauksessa kulut. Työtapaturmavakuutuksen vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti tuo lisämaksuvelvollisuuden Tapaturmavakuutuskeskukselle. Maksua maksetaan kohtuullisessa määrin laiminlyönnin ajalta, minkä lisäksi laiminlyöntimaksua maksetaan enintään kolminkertaisena vakuutusmaksun verran. Lisäksi yrittäjä on velvollinen korvaamaan TVK:lle aiheutuneet kulut.

Yrittäjän vastuuvakuutus

Yrittäjän vastuuvakuutus on yksi vapaaehtoisista vakuutuksista. Vastuuvakuutusten kirjo on moninainen. Yleisimpiä vastuuvakuutuksia ovat tuotevastuuvakuutus sekä tuotevastuuvakuutus. Yrittäjän vastuuvakuutuksen tarkoitus on tarjota suojaa, jos yrityksen toiminta tai viallinen tuote on saanut aikaan esine- tai henkilövahinkoja ja aiheuttanut yritykselle vahingonkorvausvelvollisuuden. Yrittäjän vakuutusyhtiöltä on hyvä selvittää oman vastuuvakuutuksen ehdot, rajoitteet ja muut oleelliset asiat. Vastuuvakuutuksen hinnoittelu vaihtelee hyvin paljon toimialan mukaan. Oman vastuuvakuutuksen hinta on hyvä selvittää omalta vakuutusyhtiöltä.

Yrittäjän oikeusturvavakuutus

Yrittäjän oikeusturvavakuutus on myös yrittäjän vapaaehtoinen vakuutus. Yrittäjän oikeusturvavakuutuksesta on hyötyä silloin, jos yrittäjä joutuu osaksi sopimusriitaa. Oikeusturvavakuutus korvaa mahdollisesta oikeudenkäynnistä syntyviä kustannuksia. Oikeusturvavakuutuksen yksityiskohdat on hyvä selvittää oman vakuutusyhtiön kanssa. Huomionarvoista on se, että yrittäjän oikeusturvavakuutus on eri asia kuin kotivakuutukseen mahdollisesti kuuluva yksityishenkilöiden oikeusturvavakuutus.

Yrittäjän omaisuusvakuutus

Yrittäjän omaisuusvakuutuksesta on hyötyä silloin, jos yrittäjän omaisuus vahingoittuu ihmisten toiminnan tai luonnonilmiöiden vuoksi. Yrittäjän omaisuusvakuutus kattaa lähtökohtaisesti vahingot yrityksen kiinteistöön, työkoneisiin, laitteisiin tai myytäviin tavaroihin. Tulipalon, ilkivallan, rikkoutumisen, murron, myrskyn ja vesijohtovuodon aiheuttamissa vahingoissa omaisuuteen on yrittäjän omaisuusvakuutuksesta mahdollista saada korvauksia.

Yrittäjän keskeytysvakuutus

Yrittäjän keskeytysvakuutus on myös yksi yrittäjän vapaaehtoisista vakuutuksista. Jos liiketoiminta keskeytyy esimerkiksi työkoneen rikki menemisen tai toimitilojen vahingoittumisen vuoksi, niin keskeytysvakuutus kattaa tästä aiheutuneita vahinkoja yrittäjän vakuutusehtojen mukaan. Jos yrittäjän alihankkijan tai tavarantoimittajan omaisuusvahinko aiheuttaa vahinkoa yrittäjän liiketoiminnalle, niin yrittäjän riippuvuuskeskeytysvakuus korvaa tätä vahinkoa.

Lopuksi

Yrittäjän vakuutuksia on vakuutusyhtiöstä riippuen laaja kirjo. Yrittäjän pakollisia vakuutuksia ovat YEL-vakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja yrittäjän ryhmähenkivakuutus tiettyjen kriteerien täyttyessä.

Yrittäjän vapaaehtoisia vakuutuksia ovat muun muassa yrittäjän tapaturmavakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisätietoa Pohjan yrittäjille suunnatuista vakuutuksista löydät tältä sivulta.

Oman vakuutusyhtiön tarjoamat ja suosittelemat vakuutukset kannattaa tarkistaa suoraan omasta vakuutusyhtiöstä. OP Kevytyrittäjänä saat vaivatta OP Kevytyrittäjä -palvelusta eri vakuutukset, kuten YEL-vakuutuksen, sekä vastuu- ja tapaturmavakuutuksen.

Jos sinulla heräsi mitään kysymyksiä yrittäjän eläkevakuutukseen, muihin yrittäjän vakuutuksiin, kevytyrittäjyyteen tai palveluumme liittyen älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sivustomme chatissa (oikean alakulman puhekupla). Lisäksi OP Kevytyrittäjille on tarjolla puhelinneuvontaa, jonka yhteystiedot löydät kirjauduttuasi palveluun.