Käyttöehdot

Käytössä 16.10.2023 alkaen.

1 Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 OP Kevytyrittäjä Y-tunnukseton -palvelun käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1.2 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Käyttäjäksi. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja Palvelukuvaukseen, jotka yhdessä muodostavat Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen ("Sopimus") Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä. Käyttäjä sitoutuu Palvelun käytössä noudattamaan Sopimusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Palvelutarjoajan Palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluun liittyvä markkinointimateriaali tai kolmansien osapuolien Palvelussa tarjoamat palvelut eivät ole osa Sopimusta.

1.3 Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Sopimusta, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua ja Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

1.4 Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi vain Käyttäjän harjoittamassa elinkeinotoiminnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tästä johtuen kuluttajansuojalakia ei sovelleta Palvelun tarjontaan ja käyttöön.

1.5 Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin tällaisista kolmansien osapuolten palveluista eikä sivustoista. Siirtymällä Palveluun linkitettyihin muihin palveluihin ja verkkosivustoille Käyttäjä hyväksyy, että nämä palvelut ja sivustot eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa, eikä Palveluntarjoajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön tai toimivuuteen.

1.6 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja kohdan 17 (Sopimuksen muuttaminen) mukaisesti.

2 Määritelmät

2.1 "Käyttäjä" tarkoittaa elinkeinonharjoittajana toimivaa luonnollista henkilöä, joka on tämän Sopimuksen osapuoli ja joka käyttää Palvelua elinkeinotoimintaansa liittyen.

2.2 "Käyttöehdot" tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

2.3 "Palvelu" tarkoittaa tätä op-kevytyrittaja.fi -internet sivustoa sekä kaikkia palveluita, joita Palveluntarjoaja tarjoaa Käyttäjille tällä ylläpitämällään internetsivustolla, puhelimitse tai sähköpostilla sisältäen ylläpitämänsä sivuston tiedot, palvelut sekä tuotteet.

2.4 "Palvelukuvaus" tarkoittaa dokumenttia, jossa Palvelun sisältö on kuvattu ja joka löytyy tämän sivuston palvelukuvaus -sivulta.

2.5 "Palveluntarjoaja" tarkoittaa Pivo Wallet Oy:ta.

2.6 "Sopimus" on määritelty yllä kohdassa 1.2.

3 Palvelun kuvaus, sisältö ja rajoitukset

3.1 Palvelu on Palveluntarjoajan tuottama ja ylläpitämä laskutuspalvelu, joka mahdollistaa yrityslaskutuksen henkilölle, jolla ei ole Y-tunnusta. Palvelu tarjoaa Käyttäjälle tavan luoda ja lähettää laskuja yritys- sekä yksityishenkilöille. Laskutus toteutetaan Palveluntarjoajan nimissä ja Y-tunnuksella.

Käyttäjä lähettää laskun Palveluntarjoajan luoman järjestelmän avulla, ja Käyttäjän asiakas maksaa laskun Palveluntarjoajan kautta. Laskun arvonlisäverottomasta summasta pidätetään palvelupalkkio, ennakonpidätys ja mahdollinen sairausvakuutusmaksu, jos Käyttäjä on YEL-velvollinen. Loppusumma on Käyttäjälle palkkaa. Palvelu huolehtii arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen tilittämisestä Verohallinnolle.

Laskutus tapahtuu aina arvonlisäverollisena, ja arvonlisäveron osuus vähennetään Käyttäjälle maksettavasta suorituksesta.

3.2 Palvelua saa käyttää ainoastaan laillisen elinkeinotoiminnan laskuttamiseen. Palvelua ei saa käyttää toimiluvallisen elinkeinotoiminnan laskuttamiseen. Tarkemmat toimialarajoitukset löytyvät Palvelukuvauksesta.

3.3 Palveluun kuuluvat ainoastaan kulloinkin voimassa olevassa Palvelukuvauksessa nimenomaisesti Palveluun kuuluviksi sovitut toimenpiteet.

Palvelu ei sisällä eikä Palveluntarjoaja vastaa mistään muista kuin Palvelukuvauksessa sovituista toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän elinkeinotoiminnasta, sen suunnittelusta tai toteutuksesta, eikä palvelu sisällä minkäänlaista elinkeinotoimintaan liittyvää neuvontaa tai veroneuvontaa.

3.4 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa Palvelun ominaisuuteen.

3.5 Palveluntarjoaja toimii ainoastaan Palvelun tuottajana, eikä Palveluntarjoaja missään tilanteessa ole osapuoli Käyttäjän ja kolmansien osapuolten välille syntyvissä sopimuksissa. Käyttäjä vastaa toimeksiantosopimuksen tekemisestä ja sen sisällöstä Käyttäjän ja tämän asiakkaan välillä. Palveluntarjoaja ei vastaa toimeksiantosopimuksen sisällöstä tai sen sisältämistä velvollisuuksista. Käyttäjä on velvollinen antamaan Palveluntarjoajalle tiedot toimeksiantosopimuksen sisällöstä ja työsuorituksen toteuttamisesta, mikäli Palveluntarjoaja tietoja pyytää.

3.6 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille ei synny palvelun käytön myötä työsopimusta tai muuta siihen verrattavissa olevaa sopimusta.

3.7 Palvelu soveltuu ainoastaan toimeksiantosopimukseen perustuvan työsuoritukseen laskuttamiseen. Palvelu ei sovellu tavaroiden tai tuotteiden myymiseen. Palvelu ei sovellu työsuhteessa tapahtuvan palkanmaksun toteuttamiseen.

3.8 Käyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää, että Käyttäjällä on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen osoite Suomessa ja että Käyttäjä on verovelvollinen Suomessa.

3.9 Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjällä on tili Suomessa. Palvelun kautta maksettavat suoritukset maksetaan ainoastaan Suomessa olevalle tilille. Palvelun kautta tilitetään veroja ainoastaan Suomeen.

3.10 Käyttäjä ei voi käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjällä on olemassa oleva Y-tunnus. Y-tunnukselliselle elinkeinonharjoittajalle tarjoamme OP Kevytyrittäjä -palvelua.

3.11 Palveluntarjoaja ei ota hoitaakseen riidanalaisen laskun laskutusta taikka siirrä riidanalaista laskua perintään. Käyttäjä vastaa siitä, että Palvelun kautta lähetetyt laskut vastaavat sitä mitä Käyttäjä ja Käyttäjän asiakas ovat sopineet. Mikäli Palvelun kautta lähetetystä laskusta reklamoidaan Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoaja ilmoittaa asiasta Käyttäjälle jonka tulee pyrkiä ratkaisemaan tilanne laskun vastaanottajan kanssa. Mikäli Käyttäjä ja laskun vastaanottaja eivät pääse yhteisymmärrykseen laskutuksesta, ei Palveluntarjoaja jatka kyseisen toimeksiannon laskutusta.

Käyttäjä vastaa siitä, että tiedot laskulla ovat oikein. Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta perua laskua sen jälkeen kun Käyttäjä on hyväksynyt laskun lähetettäväksi.

3.12 Palveluntarjoaja tekee sovitut suoritukset ja tilittää palkan Käyttäjälle vasta sen jälkeen kun Käyttäjän asiakas on maksanut laskun.

3.13 Mikäli Käyttäjä laskuttaa muualla kuin Suomessa olevaa asiakasta, on Käyttäjä velvollinen selvittämään asiakkaansa ALV-rekisteritiedot. Palvelussa ei ole mahdollista lähettää laskua muualla kuin Suomessa olevalle kuluttajalle, ulkomaille laskuttaminen on mahdollista ainoastaan yritysasiakkaille. Palvelussa ei ole mahdollista lähettää laskua EU:n ulkopuolelle.

3.14 Palveluntarjoaja vastaa kaikissa olosuhteissa vain omasta toiminnastaan. Palvelun toimittamiseen liittyvistä vastuunrajoituksista on sovittu tarkemmin kohdassa

4 Käyttäjän vastuu ja velvoite myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen

4.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun toimittaminen Käyttäjälle edellyttää, että Käyttäjä noudattaa Sopimusta, Palveluntarjoajan kulloinkin antamia ohjeita sekä muutoin myötävaikuttaa Palvelun toimittamiseen (mukaan lukien mm. toimittamalla Palvelutarjoajan kulloinkin tarvitsemat ja pyytämät tiedot, mahdolliset valtuutukset sekä muut toimenpiteet oikea-aikaisesti, oikeassa muodossa ja sisällöltään virheettöminä ja täydellisinä). Palvelu toteutetaan Käyttäjän toimittamien tietojen perusteella, eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta tarkastaa Käyttäjän toimittamien tietojen ja aineistojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa Käyttäjän toimittamien tietojen ja aineistojen oikeellisuus ja edellyttää Käyttäjältä korjauksia niihin.

4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että pystyy toimittamaan ja vastaanottamaan Palveluun sähköisesti toimitettavaksi sovitun aineiston Palvelukuvauksen tai muutoin Palvelun edellyttämässä muodossa, Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelun suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja aineisto on annettava Palveluntarjoajalle hyvissä ajoin ja viimeistään Palvelukuvauksessa mainittuina ajankohtina, jotta Palveluntarjoaja voi suorittaa sovitut tehtävänsä asianmukaisesti normaalina työaikana.

4.3 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun sisältöä ja tuottamistapaa.

4.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä vastaa aina elinkeinotoiminnastaan, sen lainmukaisuudesta, suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä vastuistaan suhteessa kolmansiin osapuoliin (ml. vero- ja muut viranomaisvastuut sekä kuluttajansuojan noudattaminen tarjottaessa palveluita kuluttajille). Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina vain Palvelukuvauksessa nimenomaisesti sovittuihin Palveluihin.

Käyttäjä on vastuussa oman kirjanpitovelvollisuutensa selvittämisestä, tuntemisesta ja toteuttamisesta.

4.5 Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on riittävät vakuutukset elinkeinotoiminnassaan mahdollisesti tapahtuvien tapaturmien ja vahinkojen varalta. Käyttäjä on vastuussa sen selvittämisestä, edellyttääkö Käyttäjän harjoittama elinkeinotoiminta vakuutusten ottamista (esim. YEL). Käyttäjä vastaa lain edellyttämien vakuutusten ottamisesta. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle, onko Käyttäjä velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen tai muun vastaavan vakuutuksen, ja onko Käyttäjällä mainittu vakuutus otettuna.

4.6 Käyttäjä hyväksyy, että elinkeinotulo verotetaan kokonaisuudessaan ansiotulon verotuksena (pääomatuloverotuksen osuus 0 %).

4.7 Käyttäjä on itse velvollinen selvittämään Palvelun käytön mahdolliset vaikutukset omiin etuihinsa ja velvoitteisiinsa, mm. oikeuteen saada työttömyyskorvausta taikka muita etuuksia.

4.8 Käyttäjä vastaa omasta Palvelun käyttöön käytettävästä laitteistostaan sekä tietoliikenneyhteyksistä, sekä omalta osaltaan tietoturvallisuudesta ja huolehtii viruksentorjunta- ja muiden suojausjärjestelmiensä kunnosta ja ajanmukaisuudesta.

4.9 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli Käyttäjällä on velvoitteita ulosotossa, ulosmittaus saattaa kohdistua myös Palvelun kautta laskutettaviin tuloihin. Ulosottoon liittyvät asiat ja kysymykset Käyttäjän tulee käsitellä ulosottoviranomaisen kanssa.

4.10 Käyttäjä vastaa verottajan edellyttämän ajopäiväkirjan ylläpitämisestä ja sen osoittamisesta, että verovapaan kilometrikorvauksen ja/tai päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa pyytää Käyttäjältä lisätietoja ja tarkennuksia liittyen laskutukseen ja hylätä lasku mikäli riittäviä lisätietoja ei saada.

5 Palvelun laatu ja asiakaspalvelu

5.1 Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ilman mitään vakuutuksia Palvelun käytettävyydestä tai palvelutasoista. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun käytössä jatkuvasti, mutta ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palvelussa voi esiintyä keskeytyksiä tai käyttökatkoja esimerkiksi huoltotoimenpiteiden, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Keskeytyksistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen Palvelun välityksellä. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista keskeytyksistä aiheutuvasta haitasta tai käyttöhyödyn menetyksestä.

5.2 Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

5.3 Palvelun asiakaspalvelu on järjestetty ensisijaisesti chat-palvelun välityksellä ja asiakaspalvelupyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa tiettyä vastaus- tai ratkaisuaikaa asiakaspalveluun tehtyihin yhteydenottoihin.

6 Rekisteröityminen, valtuutukset ja käyttäjän tiedot

6.1 Rekisteröityminen ja tietojen oikeellisuus

6.1.1 Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä rekisteröityy Palveluun ja antaa vaaditut henkilö- ja muut tiedot. Palvelun Käyttäjäksi voivat rekisteröityä 18 vuotta täyttäneet elinkeinotoimintaa aloittavat ja harjoittavat luonnolliset henkilöt. Edunvalvontaan määrätty henkilö ei voi rekisteröityä Palvelun Käyttäjäksi.

6.1.2 Käyttäjä sitoutuu antamaan todenmukaiset tiedot itsestään Palveluun rekisteröityessään, jolloin hänelle luodaan käyttäjätili Palveluun.

6.1.3 Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa Käyttäjän antamat tiedot ulkopuolisista lähteistä ja korjata Käyttäjää koskevia merkintöjä tämän perusteella, ottaen huomioon kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö.

6.1.4 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta Palveluun tai keskeyttää Palvelun toimittaminen, mikäli kaikkia vaadittuja käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

6.1.5 Käyttäjä on velvollinen ylläpitämään ajan tasalla Palvelussa antamiaan käyttäjätietoja sekä yhteystietoja, sekä ilmoittamaan viipymättä mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin. Käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

6.1.6 Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot Palvelulle ovat oikeita ja ajantasaisia. Palvelu toimitetaan Käyttäjän antamien tietojen perusteella. Jos käyttäjä antaa Palvelussa vääriä tai vanhentuneita tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista virheistä, kustannuksista ja seuraamuksista. Jos Käyttäjä huomaa Palvelussa vääriä tietoja, hänen on viipymättä ilmoitettava niistä Palveluntarjoajalle.

7 Palvelumaksu ja palvelumaksun sekä muiden suoritusten vähentäminen käyttäjän saamista tuloista

7.1 Palvelun käytöstä peritään palvelumaksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelun hinnasto ja maksuehdot ovat osa Palvelukuvausta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksesta Palvelussa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, ellei muuta ole ilmoitettu. Muutostilanteessa palvelumaksun määrä määräytyy laskun lähettämishetken mukaan.

7.2 Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan vähentämään Palvelun käytöstä perittävän palvelumaksun, mahdolliset muut korvaukset, verot ansiotuloverotuksena ja muut lakisääteiset maksut suoraan Käyttäjälle Palvelun kautta maksettavista suorituksista seuraavasti:

7.3 Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

8 Sitoumus maksujen ja tositteiden käsittelyyn palvelun kautta; Vähimmäiskäyttöraja

8.1 Käyttäjä sitoutuu siihen, että kaikki Käyttäjän elinkeinotoimintaan liittyvät tulot kirjataan Palveluun Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti, saatavat laskutetaan Palvelun kautta, elinkeinotoimintaan liittyviä maksuja suoritetaan Palvelun välityksellä ja että kaikki tällaisiin tuloihin ja menoihin liittyvät tositteet käsitellään Palvelun kautta.

8.2 Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelua vain edellyttäen, että Käyttäjä toimii edellä tässä kohdassa 8 todetulla tavalla.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli Käyttäjä toimii tämän kohdan 8 vastaisesti, Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta tapahtuvien suoritusten oikeellisuudesta.

9 Henkilötietojen käsittely

9.1 Käyttäjän Palvelun yhteydessä antamien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia Tietosuojalakia 1050/2018 ja muuta kulloinkin Suomessa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Palvelun rekisteriseloste on nähtävillä sivuston tietosuojaseloste-sivulla.

9.2 Palveluntarjoaja voi Palvelun yhteydessä käsitellä Käyttäjän toimittamiin tietoihin ja aineistoihin sisältyviä kolmansien osapuolten henkilötietoja. Käyttäjä vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että Käyttäjällä on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja, toimittaa ne Palveluntarjoajalle käsiteltäviksi Palvelun yhteydessä sekä myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden niiden käsittelyyn Sopimuksen mukaisesti. Käyttäjä vastaa myös muutoin henkilötietojen oikeellisuudesta sekä lainmukaisuudesta. Palveluntarjoaja toimii näiden kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelijänä Käyttäjän toimeksiannosta voimassa olevan henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

9.3 Palveluntarjoaja ilmoittaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla Käyttäjälle, mikäli sen toiminnassa tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka kohdistuu Käyttäjän lukuun käsiteltäviin henkilötietoihin. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hoitaa mahdolliseen tietoturvaloukkaukseen liittyvä viestintä viranomaisille, rekisteröidyille tai julkisuuteen asiakkaan puolesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä on ensisijaisesti vastuussa lainsäädännön edellyttämistä ilmoituksista.

9.4 Käyttäjä hyväksyy, että Sopimus muodostaa ne ohjeet, joiden perusteella Käyttäjän toimittamia henkilötietoja käsitellään, ja että Palveluntarjoaja ei Palvelun luonne huomioiden voi ottaa Käyttäjältä vastaan muita erityisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita.

9.5 Palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan siitä, että Palveluntarjoajan henkilöstö on sitoutunut asianmukaisiin salassapitovelvoitteisiin henkilötietojen käsittelyyn liittyen, ja että Palveluntarjoaja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet Käyttäjän toimittamien henkilötietojen turvalliseksi käsittelemiseksi. Käyttäjällä on yksinomainen velvollisuus noudattaa lainsäädännössä rekisterinpitäjälle asetettuja velvoitteita koskien kaikkia Käyttäjän toimittamiin tietoihin ja aineistoihin sisältyviä kolmansien osapuolten henkilötietoja. Palvelun luonne huomioon ottaen Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että Palveluntarjoaja ei voi sitoutua avustamaan teknisten tai organisatoristen toimenpiteiden suorittamisessa, jotka voivat olla tarpeen liittyen Käyttäjän velvoitteisiin suhteessa rekisteröityihin ja rekisteröityjen tarkastusoikeuksien tai muiden soveltuvassa lainsäädännössä annettujen oikeuksien toteuttamiseen.

9.6 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi käyttää kolmansia osapuolia kuten muita tietojen käsittelijöitä Palvelun tarjoamisen yhteydessä. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat sijaita myös Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten USA:ssa. Palveluntarjoaja voi antaa tietoja tällaisista kolmansista osapuolista kulloinkin salassapitovelvoitteidensa mukaisesti. Jos Käyttäjä ei hyväksy tällaisten kolmansien osapuolten käyttöä Palvelun tarjonnassa, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö välittömästi.

9.7 Jollei Sopimuksessa ole muuta nimenomaisesti sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palveluntarjoajalla ei ole velvoitetta säilyttää Käyttäjän toimittamia tietoja Käyttäjän Sopimuksen päätyttyä. Käyttäjällä voi Sopimuksen voimassaollessa olla oikeus soveltuvan lainsäädännön perusteella saada tietoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että Palveluntarjoaja on noudattanut henkilötietojen käsittelyssä Sopimusta ja soveltuvaa lainsäädäntöä. Mikäli soveltuva lainsäädäntö näin velvoittaa, Palveluntarjoaja voi sallia Käyttäjän tai muun Käyttäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, sekä osallistua niihin. Tällaiset auditoinnit suoritetaan Palveluntarjoajan hyväksymänä aikana ja tavalla ja Käyttäjä vastaa kaikista tällaisiin auditointeihin liittyvistä kuluista (ml. Palveluntarjoajalle itselleen aiheutuvat kulut, jotka Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Käyttäjältä).

10 Tekijänoikeus, muut immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu lähetetystä materiaalista

10.1 Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeudella sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Nimet, tavaramerkit ja muut Palvelussa esiintyvät merkit sekä Palvelun tai sen palveluntarjoajan immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanien omaisuutta.

10.2 Palvelussa Käyttäjällä on oikeus käyttää sekä ladata materiaalia ainoastaan Palvelun käyttämistä varten Sopimuksen mukaisesti Palvelun käyttöliittymän mahdollistamalla tavalla.

10.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata Palvelussa olevaa aineistoa tai tehdä kopioita siitä, ellei tällaisesta oikeudesta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

10.4 Palveluntarjoajan tuottaman aineiston ja tietokantojen oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus pitää hallussaan olevat Käyttäjän toimittaman aineiston perusteella tai muutoin Käyttäjää varten laatimansa aineistot, kunnes kaikki Palveluntarjoajan Käyttäjältä olevat saatavat on suoritettu, ellei konkurssi- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

10.5 Palveluntarjoajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta säilyttää laatimaansa aineistoa tai muuta Palveluun liittyvää aineistoa Sopimuksen päätyttyä.

10.6 Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun tuottamastaan aineistosta sekä sisällöstä ja niiden oikeellisuudesta. Erityisesti Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei ko. aineisto ole lain tai hyvän tavan vastaista tai loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

10.7 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa yksipuoleisesti Käyttäjää kuulematta Palvelusta tekstiä tai muuta aineistoa, jonka Palveluntarjoaja katsoo olevan lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta tai virheellistä. Palvelulla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta.

10.8 Käyttäjä vastaa mahdollisista toimittamaansa aineistoon liittyvistä kolmansien osapuolten korvaus- ja muista vaateista, kuluista ja kustannuksista kokonaisuudessaan.

10.9 Käyttäjä ei saa rekisteröidä käyttäjänimeä joka rikkoo tekijänoikeudella, verkkotunnuksen nimellä, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa tai on hyvän tavan vastainen tai loukkaava.

10.10 Tuottamalla aineistoa tai sisältöä Palveluun Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen palvelun tarjoajille oikeudet hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa sekä sisältöä tämän Palvelun tuottamiseen.

11 Salassapito

11.1 Sopimukseen ja Palveluun liittyvä osapuolen toiselle osapuolelle mahdollisesti luovuttama tieto on luottamuksellista ("Luottamuksellinen tieto").

11.2 Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole tieto:

(a) joka sen luovutushetkellä oli julkista tai yleisesti tiedossa tai on tullut sen luovuttamisen jälkeen julkiseksi tai yleiseen tietoon ilman kyseistä tietoa vastaanottaneen osapuolen myötävaikutusta;

(b) joka oli tietoa vastaanottaneen osapuolen hallussa jo ennen sen luovuttamista, jos kyseinen tieto ei ollut suoraan tai epäsuorasti peräisin tietoa luovuttavalta osapuolelta;

(c) jonka osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen perusteella, jos osapuoli luovuttaa kyseisen tiedon tällaisen velvollisuuden perusteella; ja

(d) jonka osapuoli on sen vastaanottamisen jälkeen saanut kolmannelta osapuolelta, joka ei ole saanut sitä suoraan tai epäsuorasti toiselta osapuolelta ja jolla on ollut laillinen oikeus luovuttaa kyseinen tieto vastaanottavalle osapuolelle.

11.3 Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken toiselta osapuolelta suoraan tai välillisesti saamansa Luottamuksellisen tiedon luottamuksellisena ja olemaan ilmaisematta sitä muille. Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Sopimuksen ja Palvelun edellyttämän yhteistyön valmisteluun tai toteuttamiseen.

11.4 Tässä kohdassa 11 sovittu salassapitovelvoite on voimassa viisi (5) vuotta Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

12 Vastuu lakien noudattamisesta

Käyttäjällä on vastuu Palvelun lopputulosten tarkastuksesta ja käyttäjä vastaa itse aina viime kädessä siitä, että verotusta koskevat ilmoitukset ja muut asiakirjat ja kaikki muutkin Palvelun lopputulokset ja Palveluun liittyvät toimenpiteet täyttävät kulloinkin voimassa olevien lainsäädännön, viranomaismääräysten ja muiden säännösten ja standardien mukaiset vaatimukset ja siitä, että Palvelun lopputulokset on laadittu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti ja että ilmoitukset toimitetaan ajallaan.

13 Vastuunrajoitukset

13.1 Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta vahingosta, joka aiheutuu Käyttäjän veroilmoituksissa tai muissa verotukseen liittyvissä asiakirjoissa olevista virheistä tai niihin liittyvistä viivästyksistä, eikä myöskään viivästyskoroista tai muista viivästysseuraamuksista taikka muistakaan vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelussa oleva virhe tai niitä koskeva viivästys aiheuttaa lain tai muun säännöksen rikkomisen tai kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen rikkomisen. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka aiheutuvat laskutuksessa tapahtuneista virheistä tai viivästyksistä taikka tietojen muuttumisesta tai katoamisesta.

13.2 Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista.

13.3 Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä välittömistä vahingoista on aina enintään 1000 euroa yhdestä vahinkotapahtumasta ja saman vuoden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 2000 euroa. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen vuoden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi toisena vuonna.

13.4 Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut Käyttäjän antamien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston puutteellisuudesta, virheellisyydestä tai viivästymisestä tai muutoin Käyttäjä puolella olevasta syystä tai Käyttäjän tai tämän edustajan toiminnan seurauksena.

13.5 Jos Käyttäjä havaitsee Palvelun toiminnassa virheen, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle. Palvelulla on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta kohtuullisessa ajassa. Jos asiakas laiminlyö ilmoittaa virheestä, jonka Käyttäjä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia.

14 Vaatimusten esittäminen

Vaatimukset Palveluntarjoajalle on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Jos eriteltyä vaatimusta ei ole tehty Palveluntarjoajalle kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon toteamisesta, ei korvausta makseta. Korvausta ei myöskään makseta, jos vaatimus tehdään, kun on kulunut yli vuosi kyseisen palvelun toimittamisesta.

15 Sopimuksen voimassaolo

15.1 Sopimus on voimassa niin kauan kuin Käyttäjä käyttää palvelua.

15.2 Käyttäjän halutessa lopettaa palvelun käytön, ei aktiivisia irtisanomistoimia tarvita. Riittää kun Käyttäjä lopettaa palvelun käytön.

15.3 Palveluntarjoajalla on oikeus estää yksittäisen laskun lähettäminen mikäli Palveluntarjoaja katsoo laskutuksen olevan vastoin Sopimusta. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö kokonaan mikäli Käyttäjä rikkoo Sopimusta tai Palveluntarjoajalla on perusteltua syytä epäillä sopimusrikkomusta. Esto astuu voimaan välittömästi. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle estosta ilman tarpeetonta viivytystä. Esto on voimassa kunnes Palveluntarjoaja ilmoittaa eston purkamisesta.

16 Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palveluntarjoaja ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään muiden seikkojen ohella Palvelusta riippumatonta häiriötä tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä sekä tulipalon tai muun onnettomuuden aiheuttamaa keskeytystä tai viivästystä Palvelun toiminnassa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

17 Pakotteet

Pivo Wallet Oy ei tarjoa palvelua Käyttäjälle, joka on Kansainvälisten pakotteiden kohteena tai toimii Kansainvälisten pakotteiden kohteena olevan yksityis- tai oikeushenkilön puolesta.
Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoitetta taikka Suomen Keskusrikospoliisin määräämää hallinnollista varojen jäädyttämistä.
Pivo Wallet ei vastaa siitä, jos laskun maksu viivästyy tai estyy osapuolten käyttämien maksunpalveluntarjoajien toimien tai velvoitteiden vuoksi.

18 Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusta (ml. Käyttöehtoja) ilmoittamalla muutoksesta Palvelussa. Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö.

19 Etusijajärjestys

Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaiset, asiakirjoja sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:

  1. Nämä Käyttöehdot
  2. Palvelukuvaus

20 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

20.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

20.2 Mikäli Käyttäjä on tyytymätön Käyttöehtojen kohdassa 14 tarkoitetun vaatimuksensa johdosta Palvelutarjoajalta saamaansa vastaukseen, Käyttäjä voi saattaa asiansa kirjallisesti OP Ryhmän asiakasasiamiehen käsiteltäväksi.

Asiakasasiamieskäsittely on asian aikaisemmasta käsittelystä riippumaton, nopea ja maksuton muutoksenhakukanava.

OP, Asiakasasiamies
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
asiakasasiamies@op.fi

Internet-sivulla www.op.fi/asiakasasiamies on oikaisupyyntölomake, jonka täyttämällä ja lähettämällä voi olla asiakasasiamieheen suoraan yhteydessä. Oikaisupyynnön voi lähettää myös kirjeitse tai sähköpostitse.
Asiakasasiamiehen sijasta tai jos asiakasasiamiehen päätös ei tyydytä Käyttäjää, asian voi saattaa ratkaistavaksi Käyttöehtojen kohdan 19.3. mukaisessa välimiesmenettelyssä.

20.3 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Edellä sovitun estämättä Palveluntarjoaja voi periä saataviaan Käyttäjältä Helsingin käräjäoikeudessa.

21 Sopimuksen ja palvelun siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus ja/tai Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle Palvelun välityksellä. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kenellekään, eikä myöskään oikeutta sallia kolmansien osapuolten käyttävän Palvelua.