Käyttöehdot

Käytössä 1.8.2022 alkaen.

1 Käyttöehtojen soveltaminen

1.1 OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

1.2 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Käyttäjäksi. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja Palvelukuvaukseen, jotka yhdessä muodostavat Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen ("Sopimus") Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä. Käyttäjä voi liittää Sopimukseen Palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja ("Lisäpalvelu") hyväksymällä Lisäpalvelun ehdot Palvelussa. Käyttäjä sitoutuu Palvelun käytössä noudattamaan Sopimusta sekä voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä Palvelutarjoajan Palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluun liittyvä markkinointimateriaali tai kolmansien osapuolien Palvelussa tarjoamat palvelut eivät ole osa Sopimusta.

1.3 Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Sopimusta, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua ja Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

1.4 Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi vain Käyttäjän harjoittamassa elinkeinotoiminnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tästä johtuen kuluttajansuojalakia ei sovelleta Palvelun tarjontaan ja käyttöön.

1.5 Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin tällaisista kolmansien osapuolten palveluista eikä sivustoista. Siirtymällä Palveluun linkitettyihin muihin palveluihin ja verkkosivustoille Käyttäjä hyväksyy, että nämä palvelut ja sivustot eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa, eikä Palveluntarjoajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön tai toimivuuteen. Kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Palveluun ei tarkoita, että Palveluntarjoaja millään tavoin mainostaisi kyseisiä palveluja ja sivustoja.

1.6 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja kohdan 17 (Sopimuksen muuttaminen) mukaisesti.

2 Määritelmät

2.1 "Käyttäjä" tarkoittaa elinkeinonharjoittajana toimivaa luonnollista henkilöä, joka on tämän Sopimuksen osapuoli ja joka käyttää Palvelua elinkeinotoimintaansa liittyen.

2.2 "Käyttöehdot" tarkoittaa näitä käyttöehtoja.

2.3 "Palvelu" tarkoittaa tätä op-kevytyrittaja.fi -internet sivustoa sekä kaikkia palveluita, joita Palveluntarjoaja tarjoaa Käyttäjille tällä ylläpitämällään internetsivustolla, puhelimitse tai sähköpostilla sisältäen ylläpitämänsä sivuston tiedot, palvelut sekä tuotteet.

2.4 "Palvelukuvaus" tarkoittaa dokumenttia, jossa Palvelun sisältö on kuvattu ja joka löytyy tämän sivuston palvelukuvaus -sivulta.

2.5 "Palveluntarjoaja" tarkoittaa Pivo Wallet Oy:ta.

2.6 "Sopimus" on määritelty yllä kohdassa 1.

3 Palvelun kuvaus, sisältö ja rajoitukset

3.1 Palvelu on Palveluntarjoajan tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, joka auttaa Käyttäjää perustamaan, Y-tunnuksen, sekä hoitaa Y-tunnuksen kirjanpitoa, viranomaismaksuja ja -ilmoituksia sekä mahdollisia muita Y-tunnukseen liittyviä velvoitteita Palvelukuvauksen mukaisesti. Palvelua saa hyödyntää vain lailliseen elinkeinotoimintaan.

3.2 Palveluun kuuluvat ainoastaan kulloinkin voimassa olevassa Palvelukuvauksessa nimenomaisesti Palveluun kuuluviksi sovitut toimenpiteet.

3.3 Palvelu ei sisällä eikä Palveluntarjoaja vastaa mistään muista kuin Palvelukuvauksessa sovituista toimenpiteistä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän elinkeinotoiminnasta, sen suunnittelusta tai toteutuksesta, eikä palvelu sisällä minkäänlaista elinkeinotoimintaan liittyvää neuvontaa tai veroneuvontaa. Rajoittamatta edellä todettua, selvyyden vuoksi todetaan erityisesti, että seuraavat palvelut eivät kuulu Palveluun:

3.4 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, ottaa Palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja mihin tahansa Palvelun ominaisuuteen.

3.5 Palveluntarjoaja toimii ainoastaan Palvelun tuottajana, eikä Palveluntarjoaja missään tilanteessa ole osapuoli Käyttäjän ja kolmansien osapuolten välille mahdollisesti syntyvissä sopimuksissa.

3.6 Palveluntarjoaja vastaa kaikissa olosuhteissa vain omasta toiminnastaan ja vain tässä kohdassa 3 nimenomaisesti sovituista palveluista. Palvelun toimittamiseen liittyvistä vastuunrajoituksista on sovittu tarkemmin kohdassa 13.

4 Käyttäjän vastuu ja velvoite myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen

4.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun toimittaminen Käyttäjälle edellyttää, että Käyttäjä noudattaa Sopimusta, Palveluntarjoajan kulloinkin antamia ohjeita sekä muutoin myötävaikuttaa Palvelun toimittamiseen (mukaan lukien mm. toimittamalla Palvelutarjoajan kulloinkin tarvitsemat tiedot, valtuutukset sekä muut toimenpiteet oikea-aikaisesti, oikeassa muodossa ja sisällöltään virheettöminä ja täydellisinä). Palvelu toteutetaan Käyttäjän toimittamien tietojen perusteella, eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta tarkastaa eikä Palveluntarjoaja tarkasta Käyttäjän toimittamien tietojen ja aineistojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

4.2 Käyttäjä vastaa siitä, että pystyy toimittamaan ja vastaanottamaan Palveluun sähköisesti toimitettavaksi sovitun aineiston Palvelukuvauksen tai muutoin Palvelun edellyttämässä muodossa, Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelun suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja aineisto on annettava Palveluntarjoajalle hyvissä ajoin ja viimeistään Palvelukuvauksessa mainittuina ajankohtina, jotta Palveluntarjoaja voi suorittaa sovitut tehtävänsä asianmukaisesti normaalina työaikana.

4.3 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun sisältöä ja tuottamistapaa Sopimuksen voimassaoloaikana. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Käyttäjälle muutoksista etukäteen mahdollisuuksien mukaan Palvelun välityksellä tai sähköpostitse käyttäjän Palvelussa antamaan sähköpostiosoitteeseen. Muutoksista voi seurata Käyttäjän kustannettavia muutostarpeita Käyttäjän omassa toiminnassa. Palvelutarjoajan muuttaessa Palvelua yksipuolisesti Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään Palvelun muutoksen tullessa voimaan.

4.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä vastaa aina elinkeinotoiminnastaan, sen lainmukaisuudesta, suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä vastuistaan suhteessa kolmansiin osapuoliin (ml. vero- ja muut viranomaisvastuut). Käyttäjä on kirjanpitovelvollisena vastuussa kirjanpidostaan, verovelvollisena veroistaan ja henkilöstönsä työnantajana työantajavelvoitteistaan. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina vain Palvelukuvauksessa nimenomaisesti sovittuihin Palveluihin.

4.5 Käyttäjä hyväksyy, että elinkeinotulo verotetaan kokonaisuudessaan ansiotulon verotuksena (pääomatuloverotuksen osuus 0 %).

4.6 Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun käytöllä ja Y-tunnuksen rekisteröinnillä Käyttäjän nimiin voi olla vaikutusta mm. Käyttäjän mahdollisuuksiin saada työttömyys- tai muita korvauksia tai etuuksia. Käyttäjä on itse velvollinen selvittämään Palvelun käytön mahdolliset vaikutukset omiin etuihinsa ja velvoitteisiinsa.

4.7 Käyttäjä vastaa omasta Palvelun käyttöön käytettävästä laitteistostaan sekä tietoliikenneyhteyksistä, sekä omalta osaltaan tietoturvallisuudesta ja huolehtii viruksentorjunta- ja muiden suojausjärjestelmiensä kunnosta ja ajanmukaisuudesta.

4.8 Käyttäjä sitoutuu hoitamaan kaikki muutokset Y-tunnuksen rekisteröintiin tai veroasioihin liittyen ensisijaisesti Palvelun kautta. Käyttäjän vastuulla on ilmoittaa Palvelulle mahdollisista Käyttäjän itse tekemistä muutoksista.

4.9 Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palvelulle sellaisista Verohallinnon kirjeistä tai muista yhteydenotoista, joilla voi olla vaikutusta Y-tunnuksen veroasioihin ja joista Palvelu ei ole Käyttäjälle erikseen ilmoittanut.

4.10 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli Käyttäjällä on verovelkaa, Palveluntarjoajan Verohallinnolle suorittamat maksut voivat kohdistua aiempiin verovelkoihin ja tämän vuoksi Käyttäjän elinkeinotoiminnasta muodostuvista veroista muodostaa uutta verovelkaa. Käyttäjä on velvollinen itse suorittamaan mahdollisen uuden verovelan Verohallinnolle.

4.11 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun käytön edellytyksenä on voimassa olevat Käyttäjän ennakkoperintärekisteri- sekä Käyttäjän liikevaihdosta riippumatta arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkintä. Arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkintää ei kuitenkaan edellytetä, mikäli Käyttäjän toimiala on arvonlisäverolaissa määritelty arvonlisäverottomaksi.

5 Palvelun laatu ja asiakaspalvelu

5.1 Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ilman mitään vakuutuksia Palvelun käytettävyydestä tai palvelutasoista. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun käytössä jatkuvasti, mutta ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Palvelussa voi esiintyä keskeytyksiä tai käyttökatkoja esimerkiksi huoltotoimenpiteiden, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Keskeytyksistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen Palvelun välityksellä. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista keskeytyksistä aiheutuvasta haitasta tai käyttöhyödyn menetyksestä.

5.2 Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

5.3 Palvelun asiakaspalvelu on järjestetty ensisijaisesti chat-palvelun välityksellä ja asiakaspalvelupyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa tiettyä vastaus- tai ratkaisuaikaa asiakaspalveluun tehtyihin yhteydenottoihin.

6 Rekisteröityminen, valtuutukset ja käyttäjän tiedot

6.1 Rekisteröityminen ja tietojen oikeellisuus

6.1.1 Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä rekisteröityy Palveluun ja antaa vaaditut henkilö- ja muut tiedot. Palvelun Käyttäjäksi voivat rekisteröityä 18 vuotta täyttäneet elinkeinotoimintaa aloittavat ja harjoittavat luonnolliset henkilöt.

6.1.2 Käyttäjä sitoutuu antamaan todenmukaiset tiedot itsestään Palveluun rekisteröityessään, jolloin hänelle luodaan käyttäjätili Palveluun.

6.1.3 Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastaa Käyttäjän antamat tiedot ulkopuolisista lähteistä ja korjata Käyttäjää koskevia merkintöjä tämän perusteella, ottaen huomioon kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön.

6.1.4 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta Palveluun tai keskeyttää Palvelun toimittaminen, mikäli kaikkia vaadittuja käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

6.1.5 Käyttäjä on velvollinen ylläpitämään ajan tasalla Palvelussa antamiaan käyttäjätietoja sekä yhteystietoja, sekä ilmoittamaan viipymättä mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin. Käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

6.1.6 Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot Palvelulle ovat oikeita ja ajantasaisia. Palvelu toimitetaan Käyttäjän antamien tietojen perusteella. Jos käyttäjä antaa Palvelussa vääriä tai vanhentuneita tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista virheistä, kustannuksista ja seuraamuksista. Jos Käyttäjä huomaa Palvelussa vääriä tietoja, hänen on viipymättä ilmoitettava niistä Palveluntarjoajalle.

6.2 Valtuutukset

6.2.1 Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle Palveluntarjoajan edellyttämät valtuutukset Y-tunnuksen ja/tai toiminimen perustamista, uudelleenaktivointia sekä lakkauttamista, muuta viranomaisasiointia ja muuta Palvelun toimittamista varten.

6.2.2 Palveluntarjoaja voi edellyttää valtuutusten uusimista tai uusia valtuutuksia Sopimuksen voimassaoloaikana. Käyttäjä vastaa asianmukaisten valtuutusten antamisesta ja hyväksyy, että valtuutuksien ollessa puutteellisia, Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun virheettömästä saatavuudesta. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus pidättyä Palvelun tarjoamisesta ja/tai irtisanoa Sopimus kohdan 15 mukaisesti puutteellisen tai virheellisen valtuutuksen vuoksi.

6.2.3 Palvelun käyttö edellyttää, että Y-tunnuksen myöntämisen jälkeen Käyttäjä antaa Palvelulle Suomi.fi-valtuudet veroasioiden hoitoa varten.

6.2.4 Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että kaikki Palvelun käytön kannalta olennaiset tahot hyväksyvät Palvelun välityksellä tehdyn valtuutuksen. Valtuutuksen hyväksyntä on kuitenkin aina kunkin toimijan päätettävissä. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos kolmas osapuoli ei hyväksy valtuutusta. Mikäli kolmas osapuoli ei hyväksy valtuutusta, palveluntarjoaja ilmoittaa asiasta Käyttäjälle mahdollisimman pian.

6.3 Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt

6.3.1 Jos Käyttäjä on Suomessa tai jossain toisessa valtiossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person, PEP), on Käyttäjä velvollinen ilmoittamaan siitä Palvelun asiakaspalveluun ennen Palvelun käytön aloittamista.

6.3.2 Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (PEP) pidetään rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) mukaan henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana Suomen tai toisen valtion:

6.3.3 Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat edellä luetellussa asemassa toimivan henkilön:

6.3.4 Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ovat myös toisen valtion nimittämät jäsenet EU:n parlamentissa, komissaarit sekä toisen valtion jäsenet EU-tuomioistuimessa ja EU:n tilintarkastuselimessä. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 1 § 4 momentissa luetellut henkilöt.

6.3.5 Jos Käyttäjä laiminlyö edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden Palvelulle, Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta Palveluun.

7 Palvelumaksu ja palvelumaksun sekä muiden suoritusten vähentäminen käyttäjän saamista tuloista

7.1 Palvelun käytöstä peritään palvelumaksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelun hinnasto ja maksuehdot ovat osa Palvelukuvausta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksesta Palvelun kautta tai muutoin kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelumaksun noustessa Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muuttuneiden hintojen tullessa voimaan.

7.2 Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan vähentämään Palvelun käytöstä perittävän palvelumaksun, mahdolliset muut korvaukset, verot ansiotuloverotuksena ja muut lakisääteiset maksut suoraan Käyttäjälle Palvelun kautta maksettavista suorituksista seuraavasti:

7.3 Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

8 Sitoumus maksujen ja tositteiden käsittelyyn palvelun kautta; Vähimmäiskäyttöraja

8.1 Käyttäjä sitoutuu siihen, että kaikki Käyttäjän elinkeinotoimintaan liittyvät tulot kirjataan Palveluun Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti, saatavat laskutetaan Palvelun kautta, elinkeinotoimintaan liittyviä maksuja suoritetaan Palvelun välityksellä ja että kaikki tällaisiin tuloihin ja menoihin liittyvät tositteet käsitellään Palvelun kautta.

8.2 Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja voi tarjota Palvelua vain edellyttäen että Käyttäjä toimii edellä tässä kohdassa 8 todetulla tavalla.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli Käyttäjä toimii tämän kohdan 8 vastaisesti, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Käyttäjän kirjanpidon, ilmoitusten tai Palvelun muiden ominaisuuksien oikeellisuudesta.

9 Henkilötietojen käsittely

9.1 Käyttäjän Palvelun yhteydessä antamien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia Tietosuojalakia 1050/2018 ja muuta kulloinkin Suomessa voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Palvelun rekisteriseloste on nähtävillä sivuston tietosuojaseloste -sivulla.

9.2 Palveluntarjoaja voi Palvelun yhteydessä käsitellä Käyttäjän toimittamiin tietoihin ja aineistoihin sisältyviä kolmansien osapuolten henkilötietoja. Käyttäjä vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että Käyttäjällä on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja, toimittaa ne Palveluntarjoajalle käsiteltäviksi Palvelun yhteydessä sekä myöntää Palveluntarjoajalle oikeus niiden käsittelyyn Sopimuksen mukaisesti. Käyttäjä vastaa myös muutoin henkilötietojen oikeellisuudesta sekä lainmukaisuudesta. Palveluntarjoaja toimii näiden kolmansien osapuolten henkilötietojen käsittelijänä Käyttäjän toimeksiannosta voimassaolevan henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

9.3 Palveluntarjoaja ilmoittaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla Käyttäjälle, mikäli sen toiminnassa tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka kohdistuu Käyttäjän lukuun käsiteltäviin henkilötietoihin. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hoitaa mahdolliseen tietoturvaloukkaukseen liittyvä viestintä viranomaisille, rekisteröidyille tai julkisuuteen asiakkaan puolesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjä on ensisijaisesti vastuussa lainsäädännön edellyttämistä ilmoituksista.

9.4 Käyttäjä hyväksyy, että Sopimus muodostaa ne ohjeet, joiden perusteella Käyttäjän toimittamia henkilötietoja käsitellään, ja että Palveluntarjoaja ei Palvelun luonne huomioiden voi ottaa Käyttäjältä vastaan muita erityisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita.

9.5 Palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan siitä, että Palveluntarjoajan henkilöstö on sitoutunut asianmukaisiin salassapitovelvoitteisiin henkilötietojen käsittelyyn liittyen, ja että Palveluntarjoaja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet Käyttäjän toimittamien henkilötietojen turvalliseksi käsittelemiseksi. Käyttäjällä on yksinomainen velvollisuus noudattaa lainsäädännössä rekisterinpitäjälle asetettuja velvoitteita koskien kaikkia Käyttäjän toimittamiin tietoihin ja aineistoihin sisältyviä kolmansien osapuolten henkilötietoja. Palvelun luonne huomioon ottaen Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että Palveluntarjoaja ei voi sitoutua avustamaan teknisten tai organisatoristen toimenpiteiden suorittamisessa, jotka voivat olla tarpeen liittyen Käyttäjän velvoitteisiin suhteessa rekisteröityihin ja rekisteröityjen tarkastusoikeuksien tai muiden soveltuvassa lainsäädännössä annettujen oikeuksien toteuttamiseen.

9.6 Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi käyttää kolmansia osapuolia kuten muita tietojen käsittelijöitä Palvelun tarjoamisen yhteydessä. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat sijaita myös Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten USA:ssa. Palveluntarjoaja voi antaa tietoja tällaisista kolmansista osapuolista kulloinkin salassapitovelvoitteidensa mukaisesti. Jos Käyttäjä ei hyväksy tällaisten kolmansien osapuolten käyttöä Palvelun tarjonnassa, tulee Käyttäjän lopettaa Palvelun käyttö välittömästi.

9.7 Jollei Sopimuksessa ole muuta nimenomaisesti sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palveluntarjoajalla ei ole velvoitetta säilyttää Käyttäjän toimittamia tietoja Käyttäjän Sopimuksen päätyttyä. Käyttäjällä voi Sopimuksen voimassaollessa olla oikeus soveltuvan lainsäädännön perusteella saada tietoja, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että Palveluntarjoaja on noudattanut henkilötietojen käsittelyssä Sopimusta ja soveltuvaa lainsäädäntöä. Mikäli soveltuva lainsäädäntö näin velvoittaa, Palveluntarjoaja voi sallia Käyttäjän tai muun Käyttäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, sekä osallistua niihin. Tällaiset auditoinnit suoritetaan Palveluntarjoajan hyväksymänä aikana ja tavalla ja Käyttäjä vastaa kaikista tällaisiin auditointeihin liittyvistä kuluista (ml. Palveluntarjoajalle itselleen aiheutuvat kulut, jotka Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Käyttäjältä).

10 Tekijänoikeus, muut immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu lähetetystä materiaalista

10.1 Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeudella sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Nimet, tavaramerkit ja muut Palvelussa esiintyvät merkit sekä Palvelun tai sen palveluntarjoajan immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanien omaisuutta.

10.2 Palvelussa Käyttäjällä on oikeus käyttää sekä ladata materiaalia ainoastaan Palvelun käyttämistä varten Sopimuksen mukaisesti Palvelun käyttöliittymän mahdollistamalla tavalla.

10.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta millään tavoin muokata Palvelussa olevaa aineistoa tai tehdä kopioita siitä, ellei tällaisesta oikeudesta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

10.4 Palveluntarjoajan tuottaman aineiston ja tietokantojen oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus pitää hallussaan olevat Käyttäjän toimittaman aineiston perusteella tai muutoin Käyttäjää varten laatimansa aineistot, kunnes kaikki Palveluntarjoajan Käyttäjältä olevat saatavat on suoritettu, ellei konkurssi- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

10.5 Palveluntarjoajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta säilyttää laatimaansa aineistoa tai muuta Palveluun liittyvää aineistoa Sopimuksen päätyttyä.

10.6 Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun tuottamastaan aineistosta sekä sisällöstä ja niiden oikeellisuudesta. Erityisesti Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei ko. aineisto ole lain tai hyvän tavan vastaista tai loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

10.7 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa yksipuoleisesti Käyttäjää kuulematta Palvelusta tekstiä tai muuta aineistoa, jonka Palveluntarjoaja katsoo olevan lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta tai virheellistä. Palvelulla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta.

10.8 Käyttäjä vastaa mahdollisista toimittamaansa aineistoon liittyvistä kolmansien osapuolten korvaus- ja muista vaateista, kuluista ja kustannuksista kokonaisuudessaan.

10.9 Käyttäjä ei saa rekisteröidä käyttäjänimeä joka rikkoo tekijänoikeudella, verkkotunnuksen nimellä, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa tai on hyvän tavan vastainen tai loukkaava.

10.10 Tuottamalla aineistoa tai sisältöä Palveluun Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen palvelun tarjoajille oikeudet hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa sekä sisältöä tämän Palvelun tuottamiseen.

11 Salassapito

11.1 Sopimukseen ja Palveluun liittyvä osapuolen toiselle osapuolelle mahdollisesti luovuttama tieto on luottamuksellista ("Luottamuksellinen tieto").

11.2 Luottamuksellista tietoa ei kuitenkaan ole tieto:

(a) joka sen luovutushetkellä oli julkista tai yleisesti tiedossa tai on tullut sen luovuttamisen jälkeen julkiseksi tai yleiseen tietoon ilman kyseistä tietoa vastaanottaneen osapuolen myötävaikutusta;

(b) joka oli tietoa vastaanottaneen osapuolen hallussa jo ennen sen luovuttamista, jos kyseinen tieto ei ollut suoraan tai epäsuorasti peräisin tietoa luovuttavalta osapuolelta;

(c) jonka osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen perusteella, jos osapuoli luovuttaa kyseisen tiedon tällaisen velvollisuuden perusteella; ja

(d) jonka osapuoli on sen vastaanottamisen jälkeen saanut kolmannelta osapuolelta, joka ei ole saanut sitä suoraan tai epäsuorasti toiselta osapuolelta ja jolla on ollut laillinen oikeus luovuttaa kyseinen tieto vastaanottavalle osapuolelle.

11.3 Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken toiselta osapuolelta suoraan tai välillisesti saamansa Luottamuksellisen tiedon luottamuksellisena ja olemaan ilmaisematta sitä muille. Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Sopimuksen ja Palvelun edellyttämän yhteistyön valmisteluun tai toteuttamiseen.

11.4 Tässä kohdassa 11 sovittu salassapitovelvoite on voimassa viisi (5) vuotta Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

12 Vastuu lakien noudattamisesta

Käyttäjällä on vastuu Palvelun lopputulosten tarkastuksesta ja käyttäjä vastaa itse aina viime kädessä siitä, että tilinpäätökset, kirjanpito, verotusta koskevat ilmoitukset ja muut asiakirjat ja kaikki muutkin Palvelun lopputulokset ja Palveluun liittyvät toimenpiteet täyttävät kulloinkin voimassa olevien lainsäädännön, viranomaismääräysten ja muiden säännösten ja standardien mukaiset vaatimukset ja siitä, että Palvelun lopputulokset on laadittu edellä mainittujen vaatimusten mukaisesti ja että ilmoitukset toimitetaan ajallaan.

13 Vastuunrajoitukset

13.1 Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta vahingosta, joka aiheutuu Käyttäjän tilinpäätöksissä, veroilmoituksissa tai muissa verotukseen liittyvissä asiakirjoissa olevista virheistä tai niihin liittyvistä viivästyksistä, eikä myöskään viivästyskoroista tai muista viivästysseuraamuksista taikka muistakaan vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelussa oleva virhe tai niitä koskeva viivästys aiheuttaa lain tai muun säännöksen rikkomisen tai kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen rikkomisen. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka aiheutuvat laskutuksessa tapahtuneista virheistä tai viivästyksistä taikka tietojen muuttumisesta tai katoamisesta.

13.2 Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista.

13.3 Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä välittömistä vahingoista on aina enintään 1000 euroa yhdestä vahinkotapahtumassa ja saman vuoden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 2000 euroa. Vahinko katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi, vaikka siihen olisi vaikuttanut saman virheen toistuminen ja vaikka se vaikuttaisi useampaan tilikauteen. Vahingon katsotaan ilmenneen kokonaan sen vuoden aikana, jolloin se olennaisilta osiltaan ilmeni, vaikka jokin vahingon osa ilmenisi toisena vuonna.

13.4 Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut Käyttäjän antamien tietojen tai ohjeiden taikka toimitetun aineiston puutteellisuudesta, virheellisyydestä tai viivästymisestä tai muutoin Käyttäjä puolella olevasta syystä tai Käyttäjän tai tämän edustajan toiminnan seurauksena.

13.5 Jos Käyttäjä havaitsee Palvelun toiminnassa virheen, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle. Palvelulla on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta kohtuullisessa ajassa. Jos asiakas laiminlyö ilmoittaa virheestä, jonka Käyttäjä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia.

14 Vaatimusten esittäminen

Vaatimukset Palveluntarjoajalle on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Jos eriteltyä vaatimusta ei ole tehty Palveluntarjoajalle kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon toteamisesta, ei korvausta makseta. Korvausta ei myöskään makseta, jos vaatimus tehdään, kun on kulunut yli vuosi kyseisen palvelun toimittamisesta.

15 Sopimuksen voimassaolo

15.1 Sopimus on voimassa toistaiseksi.

15.2 Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Sopimus 30 päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle joko (i) Palvelun välityksellä tai (ii) sähköpostitse.

15.3 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus 60 päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta sähköpostitse Käyttäjälle Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

15.4 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Käyttäjä ei ole lähettänyt yhtään laskua Palvelun kautta irtisanomista edeltävinä 12 peräkkäisenä kuukautena tai 3 kuukauden kuluessa Palvelun Käyttäjäksi rekisteröitymisestä. Palvelulla on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos Käyttäjää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 1 kk kuluessa Palvelun Käyttäjäksi rekisteröitymisestä, eikä rekisterimerkinnän puuttuminen aiheudu Verohallinnon puolella olevasta syystä. Arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkintää ei kuitenkaan edellytetä, mikäli Käyttäjän toimiala on arvonlisäverolaissa määritelty arvonlisäverottomaksi.

15.5 Sen lisäksi mitä muualla näissä Käyttöehdoissa on sovittu Palveluntarjoajan oikeudesta irtisanoa Sopimus, Käyttäjällä ja Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä 7 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta korjaa rikkomustaan. Käyttäjän olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan aina mm. näiden Käyttöehtojen kohtien 4.1, 6.1-6.3, 8 ja 10 rikkominen. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä ja/tai purkaa Sopimus, jos on syytä epäillä, että palvelua käytetään lainvastaisesti, oikeudettomasti tai vilpillisesti. Palveluntarjoaja saa lisäksi purkaa Sopimuksen, jos Käyttäjä asetetaan konkurssiin tai haetaan saneeraus- tai velkajärjestelymenettelyyn tai Käyttäjä joutuu Kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

15.6 Sopimuksen päättyessä Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö sekä tuhota mahdollisesti Käyttäjän hallussa olevat Palveluntarjoajan aineistot. Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjällä on oikeus säilyttää kohdan 15.7 mukaisesti saamansa kirjanpitoaineisto.

15.7 Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja toimittaa tai tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden ladata Palveluntarjoajan hallussa olevan Käyttäjän kirjanpitoaineiston Käyttäjälle Palveluntarjoajan parhaaksi katsomassaan muodossa ja tavalla (esimerkiksi Palvelun ylläpitotyökalun kautta). Palveluntarjoajalla ei ole mitään muita velvoitteita Käyttäjää kohtaan Sopimuksen päättyessä, jollei erikseen ole kirjallisesti toisin sovittu.

15.8 Sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta Sopimuksen kohdat ja niiden mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, joiden on katsottava tarkoitetun jäävän voimaan päättymisen jälkeen, jäävät voimaan, ja joita ovat ainakin Käyttöehtojen kohdat 10, 11, 12, 13 ja 19. Selvyyden vuoksi todetaan lisäksi, että Palveluntarjoajalla on oikeus saada maksu ennen Sopimuksen päättymistä suoritetuista Palveluista, vaikka maksut erääntyisivät tai tulisivat maksettaviksi vasta Sopimuksen päättymisen jälkeen.

16 Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Palveluntarjoaja ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Palveluntarjoaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään muiden seikkojen ohella Palvelusta riippumatonta häiriötä tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä sekä tulipalon tai muun onnettomuuden aiheuttamaa keskeytystä tai viivästystä Palvelun toiminnassa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

17 Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusta (ml. Käyttöehtoja) ilmoittamalla muutoksesta Käyttäjälle 30 päivää etukäteen kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Käyttäjän Palveluun tallennettuihin yhteystietoihin. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Palvelu päättymään muutoksen voimaantullessa, mikäli Sopimukseen tehdään olennaisia muutoksia Käyttäjän vahingoksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sopimusta välittömästi ilmoittamalla siitä Palvelussa, jos muutos ei lisää asiakkaan velvollisuuksia tai vähennä tämän oikeuksia.

18 Etusijajärjestys

Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaiset, asiakirjoja sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:

  1. Nämä Käyttöehdot
  2. Palvelukuvaus

19 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

19.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

19.2 Mikäli Käyttäjä on tyytymätön Käyttöehtojen kohdassa 14 tarkoitetun vaatimuksensa johdosta Palvelutarjoajalta saamaansa vastaukseen, Käyttäjä voi saattaa asiansa kirjallisesti OP Ryhmän asiakasasiamiehen käsiteltäväksi.

Asiakasasiamieskäsittely on asian aikaisemmasta käsittelystä riippumaton, nopea ja maksuton muutoksenhakukanava.

OP, Asiakasasiamies
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
asiakasasiamies@op.fi

Internet-sivulla (www.op.fi/asiakasasiamies) on oikaisupyyntölomake, jonka täyttämällä ja lähettämällä voi olla asiakasasiamieheen suoraan yhteydessä. Oikaisupyynnön voi lähettää myös kirjeitse tai sähköpostitse.

Asiakasasiamiehen sijasta tai jos asiakasasiamiehen päätös ei tyydytä Käyttäjää, asian voi saattaa ratkaistavaksi Käyttöehtojen kohdan 19.3. mukaisessa välimiesmenettelyssä.

19.3 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Edellä sovitun estämättä Palveluntarjoaja voi periä saataviaan Käyttäjältä Helsingin käräjäoikeudessa.

20 Sopimuksen ja palvelun siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus ja/tai Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muutoin kirjallisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kenellekään, eikä myöskään oikeutta sallia kolmansien osapuolten käyttävän Palvelua.

21 Etusijajärjestys

Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaiset, asiakirjoja sovelletaan seuraavassa etusijajärjestyksessä:

  1. Nämä Käyttöehdot
  2. Palvelukuvaus

22 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

22.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

22.2 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Edellä sovitun estämättä Palveluntarjoaja voi periä saataviaan Käyttäjältä Helsingin käräjäoikeudessa.